Styrelsemöte 2009-02-11


 Protokoll - SeniorNet Botkyrka (SNB)

 

Lokal:          Kansliet Subtopia

 Närvarande:  

Ordförande

Bengt Gulin (BG)

Vice ordförande

Lars Erik Sjölund (LES)

Kassör

Rolf Strand (RS), ej närvarande

Sekreterare

Kurt Lundström (KL)

Adjungerad

Eva Nylund (EN)

Ledamot

Olle Bengtsson (OB)

Revisor

Ingmar Östberg (IÖ)

Suppleant

Gunilla Herkevall (GH)

Suppleant

Bengt Söderström (BS)

       

        1.     BG öppnade mötet.

2.     Dagordningen godkändes.

        3.      KL valdes till protokollförare.

       4.     Protokoll från föregående styrelsemöte lades med godkännande till handlingarna.

 

5.     Skrivelser och rapporter

·         BG presenterade inbjudan till informationsträff på kvällen den 11 februari 2009 från Plattformen för idéburna organisationer i Botkyrka. Beslutades att IÖ och BS besöker mötet för senare rapportering till styrelsen.

·         Kontakter och diskussioner har fortsatt med representanter från Salems Kommun om ett eventuellt samarbete kring frågan om datortek och kursverksamhet för seniorer.

·         GH rapporterade att nya hemsidan är lanserad. 

·         BG informerade att han fullföljt uppdraget med inköp av datorer med kringutrustningar samt att installation har skett i kurslokalen. Han rekommenderade en översyn av försäkringarna samt tog upp frågan i vilken utsträckning som lokalen skulle kunna larmas. Beslutades ge BG i uppdrag att undersöka och utvärdera alternativen.

·         De utrangerade datorerna (8st) har sålts för 3 700 kronor.

 

6.     Ekonomi

·         Balans- resultaträkning och budgetförslag godkändes för presentation till årsmötet som kommer att hållas onsdagen den 25 mars 2009. 

·         BG presenterade balans- och resultatrapport per den 11 februari 2009 som visar att intäkter och kostnader för verksamheten ligger inom ramen för den preliminära budgeten.

·         Uppdrogs åt KL att i verksamhetsberättelsen formulera vilka avskrivningsregler som tillämpats i bokslutet.

 

7.     Kursverksamheten.

·         EN överlämnade en sammanställning över hittills i år registrerade kurser och kursdeltagare vilket kommer att ge nära 28 000 kronor i intäkter, vilket följer den presenterade preliminära budgeten. Rapporten godkändes.

·         BG, LES, BS och RT kommer att medverka tisdagen de 17 februari vid Äldrecentralens informationsträff på Gröndalsvägen 1 i Tumba.

·         Beslutades att ”Öppet Hus” aktiviteterna vid Biblioteket i Tullinge skulle återupptas från och med den 20 februari.

8.     Övriga frågor

·         Lokal för årsmötet har bokats från kl 13.00 onsdagen den 25 mars 2009 hos ABF i Hallunda.

 

9.     Nästa styrelsemöten.

·         Onsdagen den 11 mars 2009 kl 13.00

·         Onsdagen den 25 mars 2009 kl 15.00 (konstituerande möte direkt efter årsmötet).

                                                                                                                                               

10.  Ordföranden tackade för konstruktiva diskussioner och förklarade mötet avslutat.

 

Kurt Lundström                                                                                         Bengt Gulin
sekreterare                                                                                                 ordförande