Styrelsemöte 2009-03-11


Protokoll - SeniorNet Botkyrka (SNB)

Lokal:          Kansliet Subtopia

Närvarande:

    Ordförande            Bengt Gulin (BG)
    Vice ordförande     Lars Erik Sjölund (LES)
    Kassör                 Rolf Strand (RS), ej närvarande
    Sekreterare           Kurt Lundström (KL)
    Ledamot               Olle Bengtsson (OB)
    Suppleant             Gunilla Herkevall (GH), ej närvarande
    Suppleant             Bengt Söderström (BS)
    Revisor                 Ingmar Östberg )IÖ)
    Adjungerad           Eva Nylund (EN)
    Adjungerad           Rune Tungström (RT)

 

1. BG öppnade mötet.

2. Dagordningen godkändes.

3. KL valdes till protokollförare.

4. Protokoll från föregående styrelsemöte lades med godkännande till handlingarna.

5. Skrivelser och rapporter

    - BS och IÖ rapporterade från mötet den 11 mars med Plattformen för idéburna organisationer i Botkyrka. 
      Beslutades att SNB anmäler sig som medlemmar i föreningen.
    - BG informerade att överläggningar pågår med Upplev Botkyrka om att få kurslokalen larmad.
    - SNB hade kallats till möte den 10 mars med Vård- och omsorgsförvalt-ningen för att berätta om vår verksamhet.
      BS föredrog en presentation som han hade utarbetat och som mötesdeltagarna uppskattade. I övrigt deltog även BG, LES och KL.
 

6. Ekonomi

    - BG presenterade balans- och resultatrapport per den 11 mars 2009, som visar att intäkter och kostnader för verksamheten ligger
      inom ramen för den preliminära budgeten.
    - IÖ och KL fick i uppdrag att komplettera verksamhetsberättelsen med de avskrivningsregler som tillämpats i bokslutet.
    - Bengt Gulin, 400627-9410, Lars Erik Sjölund, 420803-0850 och Kurt Lundström, 371202-8954 har teckningsrätt för inköp av
      kontors-förnödenheter hos Frans Svanström & Co AB.

 

7. Kursverksamheten

    -  EN gav en kort rapport om kursverksamheten. 
    - 
Sune Nilsson, Rönninge, har under en tid bedrivit datakurser för PRO-medlemmar. Överenskommelse har träffats med honom 
       att hålla nybörjarkurser i SNB:s regi med start den 24 mars 2009.
    - BG, LES, BS och RT medverkade tisdagen de 17 februari vid Anhörig-äldrecentralens informationsträff på Gröndalsvägen 1, Tumba.
      Deltagandet uppskattades.
    - Höstens "Fredagsträffar i Tullinge", mellan kl 10 – 13, återupptogs den 20/2 med information och frågestund om datorer till 26
      närvarande seniorer. Deltagarfrekvensen har ökat varje fredag, den 27/2 = 28 deltagare, den 6/3 = 39 deltagare. Tillsammans drygt
      nittio deltagare på tre fredagar, vilket vittnar om seniorernas stora intresse för den här verksamheten.
 

8. Övriga frågor

    - Årsmötet 25 mars 2009
        - 
Lokal är bokad. BG kontaktar ABF angående möblering och förtäring. 
        - 
Kallelse har utgått. 
        - 
Ekonomisk rapport och budgetförslag är klara.
        - 
Verksamhetsberättelse är nästan klar. IÖ och KL kompletterar. 
        - 
Verksamhetsplan 2009 måste skrivas.
 

9. Nästa styrelsemöte

    - Onsdagen den 25 mars 2009, kl 15.00 (konstituerande möte direkt efter årsmötet som hålls kl 13.00 samma dag).
 
10. Ordföranden tackade för konstruktiva diskussioner och förklarade mötet avslutat.
 

Kurt Lundström                                                                 Bengt Gulin
sekreterare                                                                       ordförande