Styrelsemöte 2009-03-23


Protokoll - SeniorNet Botkyrka (SNB)
 
Lokal: Kansliet Subtopia
 
        Ordförande              Bengt Gulin (BG)
        Vice ordförande       Lars Erik Sjölund (LES)
        Kassör                   Rolf Strand (RS), ej närvarande
        Sekreterare             Kurt Lundström (KL)
        Ledamot                 Olle Bengtsson (OB)
        Suppleant               Gunilla Herkevall (GH)
        Suppleant               Bengt Söderström (BS)
        Revisor                    Ingmar Östberg (IÖ)
        Adjungerad              Eva Nylund (EN)
        Adjungerad              Rune Tungström (RT)
 
1.    BG öppnade mötet. 
 
2.    Dagordningen godkändes.
 
3.    KL valdes till protokollförare.
 
4.    Protokoll från föregående styrelsemöte lades med godkännande till handlingarna.
 
5.    Skrivelser och rapporter
 • Beslutades att BG ombesörjer att SNB blir anmäld som medlem i föreningen ”Plattformen för idéburna organisationer i Botkyrka”.

 • BG informerade att han tillsammans med KL beställt från hyresvärden Upplev Botkyrka om att få kurslokalen larmad. Kostnaderna för installation och underhåll kommer att slås ut på hyran under en fyraårs period.
 • BG, LES, KL och BS deltog den 10 mars i ett möte med Vård- och omsorgs­nämnden på Botkyrka Kommuns huvudkontor i Tumba med uppgift att presentera SNB:s verksamhet och för att svara på frågor. BS gjorde med stöd av ett bildspel som han tagit fram en uppskattad presen­tation inför de närvarande - ett 20 tal av kommunens förtroendevalda och tjänstemän.

 • BG, LES och KL hade utarbetat en ansökan till Vård- och omsorgsförvaltningen om bidrag till underhåll och vidareutveckling av samarbetet ”fördjupad IT kunskap hos äldre” inom kommunen.
  Beslut: Skrivelsen godkändes och styrelsen uppdrog åt BG och KL att sända in ansökan samt att bevaka kommunens handläggning av ärendet.
6.    Inför årsmötet
 • BG presenterade verksamhetsberättelsen och verksamhetsplanen vilka godkändes. Verksamhetsberättelsen undertecknades av närvarande ordinarie styrelsemedlemmar. Balans – och resultaträkning samt budget­förslag har godkänts vid föregående styrelsemöte.

  BG fick i uppdrag att till årsmötet den 25 mars:
  - kopiera upp ett 30-tal exemplar vardera av balans – och resultat­räkning, budgetförslag, verksamhets- och revisionsberättelserna,
    verksamhetsplan och dagordning. Materialet skall finnas tillgänglig i lokalen för årsmötesförhandlingarna den 25 mars.
  - Förbeställa av restaurangen Folkets Hus, Hallunda förfriskningar baserat på ca 30 deltagare till årsmötet.
7.    Ekonomi
        BG presenterade kortfattat nuvarande ekonomiska ställning. Inget anmärkningsvärt har inträffat.
 
8.    Kursverksamheten

 • EN gav en kort rapport om kursverksamheten. Sune Nilsson, Rönninge, startar en nybörjarkurser i SNB:s regi den 24 mars 2009.

 • Avtal har träffats med ABF att SNB ska hålla kurser för nybörjare med deltagare i första hand från LO.
  Beslut: LES håller i kursen. ABF ersätter SNB enligt följande: Studie­material 4 900 kr (14 deltagare á 350 kr), Lokalhyra 2800 kr (14 träffar á 200 kr) = Summa 7 700 kr
  Beslut: EN registrerar alla 14 kursdeltagare som medlemmar och inrapporterar till SeniorNet Sweden som fakturerar SNB medlemsavgiften.
 • BG, LES och KL rapporterade från ”Fredagsträffarna i Tullinge”. Antalet deltagare är ett tydligt exempel på att träffarna är populära och till gagn för samarbetet.

  Tillsammans 161 deltagare på följande 5 fredagar: den 20/2 = 26, den 27/2 = 28, den 6/3 = 39, den 13/3 = 32, den 20/3 = 36.
9.    Övriga frågor
        Inga frågor anmäldes.
 
10.   Nästa styrelsemöte
        Onsdagen den 25 mars 2009 kl 15.00 (konstituerande möte direkt efter årsmötet som hålls kl 13.00 samma dag).
 
11.   Ordföranden tackade för konstruktiva diskussioner och förklarade mötet avslutat.


Kurt Lundström                                         Bengt Gulin
sekreterare                                               ordförande