Styrelsemöte 2009-05-13

Protokoll den 13 maj 2009 - SeniorNet Botkyrka

Lokal: ”Himmelriket” Subtopia

Kallade:

Ordförande Lars Erik Sjölund (LES)

Kassör Bengt Gulin (BG)

Sekreterare Kurt Lundström (KL)

Ledamot Sune Nilsson (SN)

Ledamot Dini Lindström (DL)

Suppleant Gunilla Herkevall (GH)

Suppleant Bengt Söderström (BS) ej närvarande

Adjungerad Eva Nylund (EN)

Revisor Ingmar Östberg (IÖ)

Revisor suppleant Rune Tungström (RT)


 1. LES öppnade mötet.

 1. Dagordningen godkändes

 1. KL valdes till protokollförare

 1. Protokoll från föregående möte 2009-04-15 föredrogs och lades med godkännande till handlingarna

 1. Skrivelser och rapporter

 • Protokollsutdrag 2009-04-28 beslut från Vård- och omsorgsförvaltningen föredrogs om beviljat bidrag 35 000 kronor till SeniorNet Botkyrka för 2009

 • Modifierad ansökan till Kultur- och fritidsförvaltningen om bidrag för år 2010 på 65 000 kronor föredrogs. Ansökan undertecknades av LES, BG och KL som fick uppdraget bevaka ärendet.

 • Brev från Birgitta Jansson, Kulturutvecklare. Hon har i uppdrag att samordna verksamheterna mellan Kultur- och fritidsförvaltningen samt Vård- och omsorgsförvaltningen. Beslutades uppdra åt LES, BG och KL att ordna ett möte snarast för att diskutera samverkansfrågor.

 • Erbjudande från SeniorNet Sweden om inköp av DVD- utbildningsskivor.

 • Brevförslag godkändes att sändas till Salems Bibliotek inför Seniorsurfen 2009. Uppdrogs åt OB, KL, SN, BG och LES att närmare utveckla samverkan..

 • SN rapporterade att Salems Kommun ställer lokal och datorer till förfogande för att kunna tillhanda ett datortek att användas av seniorer inom kommunen. Uppdrogs åt KL, SN, BG och LES erbjuda SNB:s tjänster.

 1. Ekonomi
  - Ekonomin är under kontroll

 1. Kursverksamhet

 1. Övriga frågor
  - Handledarträff under augusti månad

 1. Nästa möte 19 augusti 2009

 1. Mötet avslutas