Styrelsemöte 2009-08-19


Protokoll - den 19 augusti 2009

SeniorNet Botkyrka (SNB)

Lokal: Kansliet Subtopia

Närvarande:

Ordförande Lars Erik Sjölund (LES)

Kassör Bengt Gulin (BG)

Sekreterare Kurt Lundström (KL)

Ledamot Sune Nilsson (SN)

Ledamot Dini Lindström (DL)

Adjungerad Eva Nylund (EN)

Adjungerad Olle Bengtsson (OB)

Revisor Ingmar Östberg (IÖ)

Revisor suppleant Rune Tungström (RT)

 1. LES öppnade mötet

 1. Dagordningen godkändes

 1. DL valdes till protokollförare

 1. Protokoll från föregående möte 2009-05-13 föredrogs och lades med godkännande till handlingarna

 1. Skrivelser och rapporter

 • SN informerade att det nu finns en interimsstyrelse i SeniorNet Salem under bildande för att få igång en kommunanpassad SeniorNet verksamhet.

 • KL informerade att Salems Lions Club bjudit in SNB till höstens upptaktsmöte den 9 september 2009 för att berätta om SeniorNets verksamhet. Uppdrogs åt SN, BG och KL att samråda med Salems Lions om utformningen av inbjudan samt till vilka den skulle sändas ut. Uppdrogs åt BG, SN och KL att delta vid informationsmötet.

 • BG rapporterade om att annons kommer i SPF Botkyrkas programblad som är under distribution. Kostnad 500 kronor.

 • RT och KL rapporterade från ett planeringsmöte som tidigare hållits i ABF:s lokal inför den planerade Botkyrkadagen söndagen den 6 september i Hågelbyparken. Nytt samordningsmöte kommer att ske torsdagen den 27 augusti kl 18.00 i samma lokal. RT, LES, BG och KL utsågs att delta i mötet.

 • KL informerade att Birgitta Jansson, Kulturutvecklare, Botkyrka kommun låtit trycka upp en broschyr ”Nya Upptäckter för oss lite äldre” i vilken SNB:s höstaktiviteter presenteras på ett trevligt sätt.

 • Höstens stora upptaktsmöte sker den 11 september på Loftet, Subtopia med start kl 10.00 till ca kl 13.00. Information om träffen införs i tidningen Mitti och i tidningen Pejl under rubrikerna Evenemangstips. Utskick kommer att ske genom samma distributionskanaler som förra året och i samverkan med Botkyrka kommun.

 • BG visade den affisch som vi tidigare använt för marknadsföringen av våra aktiviteter. Beslutades att baserat på samma modell tas en ny affisch fram där fredagsträffarna presenteras för Hallunda och Tullinge bibliotek.

 • Beslutades att KL, BG och DL besöker Hallunda bibliotek som förberedelse inför kommande fredagsträffar.

 • SeniorSurfen den 14 oktober kommer att genomföras som tidigare år i biblioteken i Tullinge, Tumba och Hallunda. Beträffande Salems bibliotek uppdrogs åt SN och OB att hålla i SeniorSurf kontakterna. Att SN och OB håller i dessa kontakter är en information som ska sändas in till SeniorSurf kommittén i Stockholm.

 • Beslutades att OB utarbetar en fotokurs med hjälp av programmet Picasa. Beslutades även att han för detta ändamål får disponera en av föreningens bärbara datorer. I den datorn och även i datorerna i kurslokalen skall installeras de program som OB behöver för kurserna.

 1. Ekonomi

 • Ekonomin är under kontroll och ger utrymme för annonsering i tidningen Mitti om höstens stora upptaktsmöte den 11 september 2009 på Loftet, Subtopia.

 • Beslutades att till den ambulerande informationsverksamheten inköpa ytterligare 1 st projektor. Uppdrogs åt BG att göra inköpet.

 • SN beställer abonnemang på bredband. Fakturan sänds till BG.

 1. Kursverksamhet

EN rapporterade att kursupplägget är inne i ett intensivt läge där bilden hittills ser ut enligt följande. Avvaktar med invandrarkurserna tills vidare:

 • Måndag kl.09.12.00 Måndagsträffen Maarja J. fulltecknad

 • Måndag kl.12.15-15.15 Element nyb. Anita T. fulltecknad

 • Måndag kl.18.30 21.00 ABF kurs med LES ej klart ännu

 • Tisdag kl.09.00-11.00 Tvåan SN med ass. Nils Z. fulltecknad

 • Tisdag kl.11.15-13.15 Ettan KL med ass. Ulla B. och LES.

 • Tisdag kl.13.30-16.30 Kfk 1(klicka för kunskap) Stig S. med ass. LES.

 • Onsdag kl 09.00-12.00 Excel RT med ass. Ulla B. och Rolf R.

 • Onsdag kl.12.30-14.30 Picasa OB med ev. ass. Inger F.

 • Onsdag kväll reserverad till Muslimska föreningen ej klart ännu

 1. Övriga frågor

Uppdrogs åt KL att undersöka förutsättningarna för en cirkel i släktforskning.

Beslutades avvakta med handledarträff till höstmötet den 11 september hållits.

 1. Nästa möte den 9 september 2009 kl 13.00 på kansliet.

 1. Mötet avslutas

LES tackade för ett givande möte och förklarade förhandlingarna avslutade.


Kurt Lundström                     Lars Erik Sjölund

sekreterare                           ordförande