Styrelsemöte 2009-09-09


SeniorNet Botkyrka (SNB)

Lokal: Kansliet Subtopia

Närvarande:    Ordförande        Lars Erik Sjölund (LES)
                     Kassör             Bengt Gulin (BG)
                     Sekreterare       Kurt Lundström (KL)
                     Ledamot            Sune Nilsson (SN)
                     Adjungerad        Eva Nylund (EN)
                     Adjungerad        Sten Rissler (SR)
                     Revisor              Ingmar Östeberg (IÖ)
                     Revisor suppl     Rune Tungström (RT)

1.    LES öppnade mötet

2.    Dagordningen godkändes.

3.    KL valdes till protokollförare.

4.    Protokoll från föregående möte, 2009-08-19, föredrogs och lades till handlingarna.

5.    Skrivelser och rapporter.

 • SN informerade att den kommunanpassade SeniorNet verksamhet i Salem stött på förseningar. Därför har SeniorNet Salem under bildande löst problemet genom att få låna lokal och datorer från Vuxenskolan vilket möjliggör start av verksamheten redan den 1:a veckan i november.
 • KL, BG och SN kommer att delta vid Salems Lion Clubs månadsmöte kl 18.30 i kväll (den 9 september) för att berätta om SeniorNets verksamhet och om SeniorNet Salem under bildande.
 • LES rapporterade att Peter Nyqvist Botkyrka Kommun inbjudit SeniorNet och andra pensionärsföreningar till kl 11.30 den 15 september för att diskutera ett samverkansprojekt. Tanken är att föreningarna ska samlas under samma tak i det f.d. ABF-huset i Tumba. Uppdrogs åt LES och EN att delta och lyssna.
 • LES, BG, EN och KL rapporterade från deras medverkan vid Botkyrkadagen söndagen den 6 september i Hågelbyparken. Besöksfrekvensen var lägre än förra året men dagen gav en del nya kontakter och presumtiva medlemmar. Samtidigt marknadsfördes SNB: upptaktsmöte den 11 september på Loftet, Subtopia genom affischer och utdelning av flygblad
 • BG rapporterade att en ny affisch tagits fram där fredagsträffarna presenteras för Hallunda och Tullinge bibliotek.
 • Beslutades att KL, BG och DL besöker Hallunda bibliotek som förberedelse inför kommande fredagsträffar.
 • SeniorSurfen den 14 oktober kommer att genomföras som tidigare år i biblioteken i Tullinge, Tumba och Hallunda men utökat med biblioteken i Alby och Fittja. Beträffande Salems håller som tidigare planerats SN och OB kontakterna
6.    Ekonomin är under kontroll.
 • BG gavs i uppdrag att ansöka om licenser från Microsoft till Windows 7.
 • Uppdrogs åt delegaterna att inventera i vad mån ytterligare investeringar i program och utrustningar skulle föreslås för inköp före årsskiftet.
 • BG informerade att han, enligt uppdrag, inköpt ytterligare en projektor för den ambulerande informationsverksamheten.
7.    Kursverksamhet
        EN rapporterade att kursupplägget följer planerna.
 • Det finns 51 anmälningar klara för kursstart
 • Det finns för närvarande 21 som står på väntelista
8.    Övriga frågor
 • KL rapporterade att han ännu inte undersökt förutsättningarna för en cirkel i släktforskning, men ber att få återkomma med besked senare.
 • Beslutades kalla till träff med assistenter och handledare till den 14 semptember, kl 13.00 på SNB:s kansli.
9.    Nästa möte den 7 oktober 2009, kl 13.00 på SNB:s kansli.

10.   Mötet avslutas
        LES tackade för ett givande möte och förklarade förhandlingarna avslutade.

Kurt Lundström                        Lars Erik Sjölund
sekreterare                              ordförande