Styrelsemöte 2009-10-07SeniorNet Botkyrka (SNB)  Styrelsemötet kl. 13.00 den 7 oktober 2009

Lokal: Kansliet Subtopia

Närvarande:
                      Ordförande Lars Erik Sjölund (LES)
                      Kassör Bengt Gulin /BG)
                      Sekreterare Kurt Lundström (KL)
                      Adjungerad Eva Nylund (EN)
                      Revisor Ingmar Östberg (IÖ)
                      Revisor suppleant Rune Tungström (RT)
                      Adjungerad ledamot Sten rissler (SR)
                        


 1. LES öppnade mötet.

 1. Dagordningen godkändes

 1. KL valdes till protokollförare

 1. Protokoll från föregående möte 2009-09-09 föredrogs och lades med godkännande till handlingarna

 1. Skrivelser och rapporter

 • SeniorSurf den 14 oktober, surfvärdar, assistenter

  • Hallunda: Lennart Lagström, Dini Lindström, Karl-Robert Setterberg

  • Alby: Bengt Gulin, Rune Tungström

  • Fittja: Kurt Lundström, Rolf Runberg, Ingmar Östberg, Anita Toropainen

  • Tumba: Sten Rissler, Leif Löfgren, Denise Grandell

  • Tullinge: Lars Erik Sjölund, Ulla Berglund, Inger Feldhofer

  • Salem: Sune Nilsson, Olle Bengtsson

Annons om surfdagen i tidningen Mitti, samt under evenemangstips.

Surfvärdarna rekommenderas att i god tid före den 14 oktober göra ett studiebesök till sitt bibliotek för att kolla vilken service som biblioteken håller i fråga om datorer, nätuppkoppling, kopieringsservice, egen personal, etc.

 • Rapporterades om projektet ”Planering för ett Seniorhus i Tumba”. Nästa samordningsmöte sker den 14 oktober kl 10.00. LES representerar SNB.

 • ID-dagarna på Nackaforum den 7-9 oktober, Mässan öppen varje dag 09-17.00, fredag till kl 14.00. Ingen representation från SNB:s sida.

 • Seniormässan på Globen den 21-23 oktober bemannas enligt följande:
  Öppet på mässan 10-16, fredag 10-14. Ingen representation från SNB:s sida

 • Ordförandekonferensen
  Genomförs den 11 november i Göteborg i Medborgarskolan, kl 10-16. Beslutades att 1-2 personer deltar.

 1. Ekonomi

 • BG rapporterade att ekonomin är god.

 1. Kursverksamhet

EN rapporterade att kursupplägget följer planerna.

 • Det finns för närvarande ca 50 som står på väntelista

 • Olles enkät för picasadeltagare diskuterades

 • EN gör ett upprop till kursdeltagare om assistenter till kommande kurser.

 • LES förbereder Gmail konton till eleverna i kursen Ettan (tisdagsgruppen).

 1. Övriga frågor

 • SR och KL undersöker förutsättningarna till samverkan med släktforskningsförening för att utnyttja ledig kapacitet i lektionssalen.

 1. Nästa möte den 18 november 2009 kl 13.00 på SNB:s kansli.

 1. Mötet avslutas

LES tackade för ett givande möte och förklarade förhandlingarna avslutade.


Kurt Lundström                         Lars Erik Sjölund

sekreterare                               ordförande