Styrelsemöte 2009-11-18


 

SeniorNet Botkyrka (SNB)
Styrelsemötet kl. 15.00 den 18 november 2009

Lokal: Kansliet Subtopia

                        Närvarande: 
                        
Ordförande Lars Erik Sjölund (LES)
                        
Kassör Bengt Gulin (BG)
                        
Sekreterare Kurt Lundström (KL)
                        
Ledamot Dini Lindström (DL)
                        
Revisor suppleant Rune Tungström (RT)
                        A
djungerad ledamot Sten Rissler (SR)
                        
Handledare Anita Toropainen (AT)

 1. LES öppnade mötet. 

 1. Dagordningen godkändes

 1. KL valdes till protokollförare

 1. Protokoll från föregående möte 2009-10-07 föredrogs och lades med godkännande till handlingarna

 1. Skrivelser och rapporter

 • BG rapporterade att han ansökt och erhållit Windows 7 licenser. Påminner om Vista och ska vara stabilare. BG installerar för test

 • BG har också ansökt Office 2010 licenser men det dröjer.

 • BG rapporterade från kontakter angående det planerade Seniorhuset i Tumba.(tidigare ABF). Kommunen har erbjudit PRO, SPF och SeniorNet att bli hyresgäster. BG visade ritning över de planerade utrymmena. Kontakterna fortsätter.

 • LES rapporterade från Ordförandekonferens SeniorNet Sweden i Göteborg

 • Ny sponsor.se när det gäller Klicka för kunskap

 • KL rapporterade om läget angående SeniorNet Salem under bildande med Sune Nilsson som samordnare och primus motor. Utvecklas enligt planerna.

 1. Ekonomi.
  BG rapporterade att ekonomin är god.


 1. Kursverksamhet.

 • 107 deltagare, 15 kurser, 15 handledare, 19 assistenter,

 • Anitas 9 elever måste bestämma sig om de vill gå vidare nästa termin. Hon behöver minst 8 st deltagare. Om inte startar hon en nybörjarkurs i januari.

 • Dini kontaktar Olle B:s Picasa elever för att eventuellt bilda en cirkel våren 2010. Finns kursmaterial att tillgå? Onsdag förmiddag är lokalen tillgänglig. 

 1. Övriga frågor
  Inga övriga frågor

 1. Nästa möte den 16 december 2009 kl 13.00 på SNB:s kansli.

 1. Mötet avslutas
  LES tackade för ett givande möte och förklarade förhandlingarna avslutade.


Kurt Lundström                 Lars Erik Sjölund
sekreterare                       ordförande