Styrelsemöte 2009-12-16


SeniorNet Botkyrka - Styrelsemötet kl. 13.00 den 16 december 2009.

Lokal: Kansliet Subtopia

                    Närvarande: 
                    
Ordförande Lars Erik Sjölund (LES)
                    
Kassör Bengt Gulin (BG)
                    
Sekreterare Kurt Lundström (KL)
                    
Ledamot Sune Nilsson (SN)
                    
Suppleant Bengt Söderström (BS)
                    Adjungerad Eva Nylund (EN) 
                    Revisor Ingmar Östberg (IÖ)
                    Revisor suppleant Rune Tungström (RT)     

 1. LES öppnade mötet.

 1. Dagordningen godkändes

 1. KL valdes till protokollförare

 1. Protokoll från föregående möte 2009-11-18 föredrogs och lades med godkännande till handlingarna

 1. Skrivelser och rapporter
  BG rapporterade om det planerade Seniorhuset i Tumba

 • De tilltänkta hyresgästerna PRO, SPF och vår förening (SNB) har godkänt samhällsförvaltningens förslag till planlösning.

 • Förhandlingar om hyresavtal ska inledas

 • Inflyttning har beräknats kunna börja ske i augusti 2010.

 • Nytt planeringsmöte har kallats till den 22 december 2009.

KL gavs i uppdrag att med Mötesplats Tumba diskutera om eventuell samordning för en ”Öppen Datastuga”.
SN rapporterade att kursverksamhet har startat i Salem

 1. Ekonomi
  BG rapporterade att ekonomin är god.

 1. Kursverksamhet
  107 deltagare, 15 kurser, 15 handledare, 19 assistenter. 9 kurser startar i januari, 2 ABF kurser i februari.
  En Picasa planeras i början av 2010.
  69 presumtiva elever står i kö för kommande kurser.

 1. Övriga frågor
  Nästa fredagsträff i Hallunda den 15 januari 2010 och i Tullinge den 22 januari.


 1. Nästa möte
  Onsdagen den 20 januari 2010 kl 13.00 på kansliet


 1. Mötet avslutas
  LES tackade för ett givande möte och förklarade förhandlingarna avslutade.

Kurt Lundström                     Lars Erik Sjölund
sekreterare                           ordförande