Verksamhetsberättelse 2008


SeniorNet Botkyrka bildades oktober 2001 i Alby bibliotek. Antalet medlemmar har ökat år från år enligt följande:
2001 = 9 st, 2002 = 33 st, 2003 = 59 st, 2004 = 67 st, 2005 = 68 st, 2006 = 116 st, 2007 = 192 st. 2008 = 220 st

Styrelsen har från 2008-04-02 fram till 2008-09-19 haft följande sammansättning:

    Ordförande        Lars Hallgren (LH) 
                            Bengt Gulin (BG) 
                            Rolf Strand (RS) 
                            Kurt Lundström (KL) 
                            Lars Erik Sjölund (LES)
    Suppleant         Gunilla Herkevall 
    Suppleant         Olle Bengtsson 
    Suppleant         Bengt Söderström
 
Styrelsen kallades till konstituerande möte 2008-09-19 eftersom Lars Hallgren avgick som ordförande på egen begäran vid styrelsemötet den 22 augusti 2008. Styrelsen konstituerades enligt följande:
 
    Bengt Gulin ordförande fram till årsmötet 2009 
    Lars Erik Sjölund vice ordförande 
    Rolf Strand kassör 
    Kurt Lundström sekreterare 
    Olle Bengtsson ledamot 
    Gunilla Herkevall och Bengt Söderström suppleanter

Adjungerade Eva Nylund, kursadministratör
Revisor Ingmar Östberg
Revisorsuppleant Rune Tungström
Valberedning Eva Nylund och Heikki Nieminen
 
Under året genomförda möten.
Protokollförda möten
Till årsmötet som genomfördes den 2 april 2008 hade 24 medlemmar hörsammat kallelsen. Styrelsen höll samma dag konstituerande möte. Utöver dessa möten har styrelsen under året hållit 8 protokollförda möten och haft 8 informella träffar som inte protokollförts.
 
Flera ej protokollförda möten har ägt rum om projektsamarbete med Botkyrka Kommun (BK)
Samarbetet som SeniorNet Botkyrka (SNB) inledde år 2006 med BK resulterade i 14 000 kr i bidrag till hyran under 2007, 20 000 kr för 2008 och för 2009 har beviljats 28 000. Samarbetet har ytterligare utvecklats på ett positivt sätt. Detta resulterade i att BK i december 2007 betalade ut från Vård- och omsorgsförvaltningen (VOF) 83 000 kronor utöver den från Kultur- och fritidsförvaltningen (KOF) beslutade höjningen till 20 000 kronor.

I SNB:s verksamhetsplan för år 2008 beskrevs hur bidragen från VOF planerades komma till användning inom ramen för det gemensamma projektet i syfte fördjupad IT kunskap hos äldre inom kommunen. Tre mobila datorenheter skulle införskaffas för en testperiod med uppsökande verksamhet, vilken skulle utvärderas före ytterligare investeringar.

Resultatet av verksamheten har överträffat våra förväntningar. Samarbetet, dvs. testperioden startade under våren 2008 med några träffar på Kärsdala äldreboende i Tullinge och under maj månad på Tullinge med mottot:
"Att till målgruppen äldre inom Botkyrka Kommun tillföra Dator- och IT-kunskap för att minska utanförskap".

Under juni, juli och halva augusti hade samarbetet ett uppehåll men startade på nytt på Tullinge Bibliotek den 5 september.

När utfallet summerades – dvs. både den fasta verksamheten i Subtopia och den mobila i Tullinge - kunde noteras att vid årets har vi genomfört totalt ca 180 sammankomster om 3 timmar vardera med totalt ca 470 deltagare. Därav har under hösten hållits 14 träffar på Tullinge Bibliotek med tillsammans ca 255 deltagare. För att klara av allt detta har krävts 70 frivilliga handledare och assistenter vilkas närvaro ingår i de redovisade siffrorna.

På grund av att datorutrustningen i kurslokalen var omodern med en viss grad av driftsstörningar beslutade styrelsen före årsskiftet att fullfölja utbytet av de gamla datorerna samt investera i ytterligare tre mobila enheter Därmed kommer både den fasta såväl som den mobila verksamheten kunna stimuleras ytterligare. Investeringarna beslutades och levererades i december 2008, men installation av utrustningarna planeras ske i början av år 2009.

 
Övriga möten
- Informationsträff på Loftet den 19 september samlade ca 32 intresserade åhörare.
- Seniorsurfdag 15 oktober genomfördes i samarbete med biblioteken i Tullinge, Tumba, Hallunda och Salem där ett antal intresserade
  kunde testa datorer och ställa frågor.
- BG, LES och KL har deltagit vid en ordförandekonferens arrangerad av SeniorNet Sweden i Stockholm den 19 november 2008.
 
Kansli/kurslokal
- Alby IF har även detta verksamhetsår generöst upplåtit sin klubblokal för våra styrelsemöten, där vi har en dator och skrivare med
  fax installerad. Efter flytten av Alby IF:s lokal till Rotemannavägen 22 delar Alby IF och SNB på hyran för den lokalen.
- Vi hyr vår utbildningslokal på 32 kvm i det nedlagda Alby gymnasium, beläget alldeles bakom Subtopia. Vår hyresvärd är det
  av Botkyrka kommun ägda bolaget Upplev Botkyrka AB.
 
Försäkringar
Föreningens inventarier är försäkrade i if.
 
Kursverksamheten 2008
Underlaget har varit grundkurs1 och grundkurs2 i Windows, Internet samt Office-programmen Word och Excel samt även bildbehandlingsprogrammet Adobe Photoshop Elements. Under året har den av SeniorNet framtagna CD-skivan "Klicka för Kunskap" mer och mer börjat användas i cirkelverksamheten. Den behandlar följande områden: Windows, Word, Internet och E-post.
 
Cirkelverksamheten som har skett i samarbete med ABF har fungerat bra och vi räknar med fortsatt samverkan.
 
Handledare har varit: Björn Grönroos, Lars Erik Sjölund, Rune Tungström, Bengt Gulin, Anita Toropainen, Kurt Lundström och Maarja Joandi.

- Under våren hölls 11 kurser med 75 kursdeltagare.

- Under hösten hölls 13 kurser med 95 kursdeltagare.

- Ett gäng Photoshop-entusiaster har träffats varje vecka under båda terminerna. 9 deltagare.

Björn och Bengt har generöst både på distans och på plats löst ett flertal datorproblem för våra medlemmar.
 
Maskinparken
Under året har smärre underhåll skett av datorerna i kurslokalen. Tre bärbara datorer och en videoprojektor har inköpts för den uppsökande verksamheten. I kurslokalen har vi nu 8 elevdatorer och en lärardator som alla kör Windows XP med ansluten videoprojektor samt 2 skrivare varav en är färgskrivare.
 
Datorproblem, underhåll och utveckling av datorerna har Bengt Gulin och Björn Grönroos gjort.
 
Ekonomisk ställning
Den framgår av bifogade balans- och resultaträkningar. Inventarierna, huvudsakligen datorer, har värderats till betryggande värden.
 
Styrelsen föreslår:

- att årets resultat överförs i ny räkning

- att ingen årsavgift till SeniorNet Botkyrka skall tas ut.

Styrelsen framför sitt varma tack till alla de som bidragit till att verksamheten fungerat väl och utvecklats under året.
Vi ser fram mot att även år 2009 kunna fortsätta verksamheten i egen regi i egen lokal, som vi disponerar fullt ut.
 
Alby i mars 2009
 
                                Lars Erik Sjölund                          Rolf Strand
 
                    Bengt Gulin             Kurt Lundström             Olle Bengtsson