Årsmöte 2010-03-25


Årsmötesprotokoll för SeniorNet Botkyrka 2010-03-25

Lokal: ABF:s lokal Magne Hallunda

Närvarande:

Bengt Gulin, Lars Sjölund, Sune Nilsson, Kurt Lundström, Ingmar Östberg, Rune Tungström, Eva Nylund, Anita Toropainen, Gunnel Lundström, Sven Ekblom, Leif Lövgren, Lennart Lagström, Sten Rissler, Per Jansson, Hilde Storm, Pentti Rintala, Anita Nylén, Stig Sandström


 1. Föreningens ordförande, Lars Erik Sjölund, hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

 2. Till ordförande för mötet valdes Sten Rissler och till sekreterare Kurt Lundström

 3. Till justeringsmän och rösträknare valdes Rune Tungström och Eva Nylund att jämte ordföranden justera årsmötesprotokollet.

 4. Röstlängd upprättades och godkändes. Den utgjordes av närvarolista som samtliga undertecknade.

 5. Fastställdes att årsmötet utlysts i stadgeenlig ordning.

 6. Den föreslagna dagordningen fastställdes.

 7. Lars Erik Sjölund föredrog årsberättelsen och Bengt Gulin årsredovisningen.

 8. Revisor Ingmar Östberg föredrog revisionsberättelsen.

 9. Fastställdes resultat- och balansräkning

 10. Beslutades om ansvarsfrihet för styrelsen

 11. Beslutades godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition och att årets resultat balanseras i ny räkning.

 12. Verksamhetsplan och budgetförslag föredrogs, varefter årsmötet godkände både verksamhetsplan och budget.

 13. Års- och medlemsavgiften till SeniorNet Sweden är 250 kronor varav 100 kronor återbetalas till SeniorNet Botkyrka. Beslutades att ingen avgift utöver dessa 100 kronor skall tas ut att behålla oförändrade kursavgifter.

 14. Beslutades om oförändrade arvoden till styrelsen och kursledarna.

 15. Antalet styrelseledamöter beslutades oförändrat fem personer och suppleanterna tre personer.

 16. Lars Sjölund omvaldes till ordförande för ett år till 2011.

 17. Kurt Lundström, Sune Nilsson, kvarstår till 2011
  Dini Lindström, omval på 2 år till år 2012
  Bengt Gulin, omval till år 2012
  Som styrelsesuppleant omvaldes till 2011, Bengt Söderström och Sten Rissler nyval till år 2011.
  Gunilla Herkevall hade avsagt som omval, men kvarstår som adjungerad och hemsidesansvarig.

 18. Till revisor omvaldes Ingmar Östberg till 2011 och som revisorsuppleant omvaldes Rune Tungström till 2011.

 19. Till valberedning valdes Rune Tungström (sammankallande) och Eva Nylund.

 20. Inga motioner hade inlämnats till styrelsen inför årsmötet.

 21. Inga övriga frågor anmäldes när ordföranden förklarade ordet fritt.

 22. Mötesordföranden förklarade därefter förhandlingarna avslutade.


………………………………………                 ………………………………………
Kurt Lundström, mötessekreterare                Sten Rissler, mötesordförande


Justeras:

………………………                                      …………………………
Eva Nylund                                                    Rune Tungström