Budget 2010


Budget - SeniorNet Botkyrka 2010Intäkter
Budget Utfall


2010 2009
Kursavgifter
80 000 79 750
Botkyrka kommun
28 000 63 000
Kursmaterial
16 000 16 880
ABF
18 000 19 525
SNSw
25 000 23 300
Bokförsäljning
0 11 340
SeniorNet-träffar
15 000 14 616
Bidrag lokalhyra
0 4 400
Ränta
100 72
Summa:
182 100 232 883
Kostnader Budget Utfall

2010 2009Kursmaterial
16 000 18 874
Ersättningar
15 000 13 489
Lokalhyra
49 400 26 770
Datorkostnader
15 000 13 347
Kontorsmaterial
15 000 13 024
Tele/bredband
18 000 15 325
Annonser
10 000 7 532
Reklamtrycksaker
3 000 1 159
Facklitteratur
7 000 6 145
Porto pg-avgifter
2 200 2 147
Möteskostnader
7 000 6 073
Lokaltillbehör
2 000 721
Förbrukningsinventarier
2 000 1 216
Resor
16 000 14 245
Försäkringar
2 000 1 955
Licenser
9 000 3 424
Medl.avg. styrelsen
2 500 1 000
Övrigt
5 500 5 198
Bokinköp
0 10 958
Hemsidan
500 299
Avskrivningar
0 50 377
Avsättning flyttfond
0 19 000
Årets resultat
-15 000 605
Summa:
182 100 232 883