Kallelse årsmöte 2010-03-25


Kallelse till SeniorNet Botkyrkas årsmöte

Tid: Torsdagen den 25 mars 2010, kl.13.00

Plats: ABFs lokal Magne i Hallunda, Hallundavägen 26 (samma hus som Folkets Hus)


Motioner skall tillställas styrelsen senast den 11 mars 2010

 

Förslag till dagordning

 1.        Mötet öppnas.

 2.        Val av ordförande och sekreterare för mötet.

 3.        Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte mötesordförande justera årsmötesprotokoll.

 4.        Upprättande och godkännande av röstlängd.

 5.        Beslut om årsmötet blivit behörigen utlyst.

 6.        Fastställande av dagordning.

 7.        Föredragning av styrelsens årsberättelse och årsredovisning.

 8.        Föredragning av revisionsberättelse.

 9.        Fastställande av balans- och resultaträkning.

 10.      Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

 11.      Föredragning av styrelsens verksamhetsplan och budgetförslag.

 12.      Årsmötets godkännande av verksamhetsplan och budgetförslag.

 13.      Beslut om klubbens årsavgift och kursavgifter för det nya verksamhetsåret.

 14.      Beslut om arvoden och övriga ersättningar.

 15.      Beslut om antal ledamöter och suppleanter i styrelsen.

 16.      Val av ordförande.

 17.      Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter.

 18.      Val av revisor och revisorssuppleant.

 19.      Val av valberedning, två personer varav en sammankallande.

 20.      Motioner; tillställs styrelsen senast två veckor före mötet.

 21.      Övriga frågor.

 22.      Mötet avslutas.

 Välkomna!