Konstituerande möte 2010-03-25


Protokoll Konstituerande möte SeniorNet Botkyrka (SNB) 2010-03-25

Lokal: ABF:s lokal Magne Hallunda

Styrelsens sammansättning enligt årsmötets beslut 2010-03-25.
                            Ordförande Lars Erik Sjölund (LES) - Närvarande
                            
Bengt Gulin (BG) - Närvarande
                            Sune Nilsson (SN) - Närvarande
                            Kurt Lundström (KL) - Närvarande
                            Dini Lindström (DL) -  Ej Närvarande
                            Suppleant Sten Rissler (SR) - Närvarande
                            Suppleant Bengt Söderström (BS) - Ej Närvarande

  1. Ordförande öppnade mötet
  2. Dagordningen godkändes
  3. KL valdes till protokollförare
  4. Konstituterande av styrelse
            Årsmötet 2010-03-25 hade beslutat styrelsens sammansättning.
            Styrelsen beslutade att konstituera sig enligt följande:

            Lars Erik Sjölund ordförande för ett år enligt årsmötesbeslut
            Bengt Gulin utsedd till kassör
            Kurt Lundström utsedd till sekreterare
            Sune Nilsson utsedd till ledamot
            Dini Lindström utsedd till ledamot
            Sten Rissler och Bengt Söderström utsågs till suppleanter

    5. Val av firmatecknare
        Beslutades att ordföranden Lars Erik Sjölund och kassören Bengt Gulin tecknar föreningen var för sig.

    6. Övriga frågor
        Inga övriga anmäldes.

    7. Ordföranden förklarade mötet avslutat.

  

Kurt Lundström                         Lars Erik Sjölund
sekreterare                               ordförande