Resultat- och balansräkning 2009


Resultat- och balansräkning SeniorNet Botkyrka
Verksamhetsåret 2009-01-01 - 2009-12-31RESULTATRÄKNING

KOSTNADER


INTÄKTER


2009 2008

2009 2008Kursmaterial 18 874 16 515
Kursavgifter 79 750 77 450
Ersättningar 13 489 8 492
Bidrag Botkyrka kom 63 000 103 000
Lokalhyra 26 770 24 480
Bidrag ABF 19 525 14 550
Datorkostnader 13 347 89 975
Medl.avg SNSw 23 300 18 900
Kontorsmaterial 13 024 16 272
Kursmaterial 16 880 13 900
Tele/bredband 15 325 10 522
Bokförsäljning 11 340 0
Annonser 7 532 939
SeniorNet-träffar 14 616 0
Reklamtrycksaker 1 159 525
Bidrag lokalhyra 4 400 0
Facklitteratur 6 145 5 126
Ränteintäkter 72 0
Porto pg-avgifter 2 147 1 787
Övrigt 0 200
Möteskostnader 6 073 2 260Lokaltillbehör 721 1 009Förbrukningsinventarier 1 216 4 277Resor 14 245 9 312Försäkringar 1 955 1 893Licenser 3 424 9 420Medl.avg styrelsen 1 000 1 400Övrigt 5 198 4 918Hemsidan 299 4 380Bokinköp 10 958 0Avskrivningar 50 377 20 377Avsättning flyttfond 19 000 0Årets resultat 605 -5 879


Summa: 232 883 228 000
Summa: 232 883 228 000
BALANSRÄKNING

TILLGÅNGAR 2009 2008
SKULDER 2009 2008Plusgiro 1 221 83 530
Levarantörsskulder 0 77 660
Bank 61 952 0
Reservationer 4 444 0
Inventarier 0 50 377
Interimsskulder 0 10 938
Fordran kursavgifter 1 000 0
Flyttfond 19 000 0
Förskottsbetald hyra 5 184 0
Balanserat resultat 45 309 51 188
Årets resultat 605 -5 879


Summa: 69 358 133 907
Summa: 69 358 133 907