Revisionsberättelse 2009


Revisionsberättelse - SeniorNet Botkyrka 2010


Vid granskningen av SeniorNet Botkyrkas räkenskaper för verksamhetsåret = kalenderåret 2009, har jag funnit dessa vara i god ordning, intäkter och kostnader är styrkta med verifikationer och kvarstående värdet på bank och plusgiro har kontrollerats. Jag har även tagit del av styrelsens protokoll och granskat årsredovisningen och funnit dem vara upprättade i god ordning. Jag tillstyrker därför

att resultaträkningen och balansräkningen pr 091231 fastställes

att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2009.

Tullinge i mars 2010

Ingmar Östberg
Revisor