Styrelsemöte 2010-01-27

SeniorNet Botkyrka  - Styrelsemötet kl 13.00 den 27 januari 2010.

Lokal: Kansliet Subtopia

Kallade:
                      Ordförande Lars Erik Sjölund (LES)
                      Kassör Bengt Guling (BG)
                      Sekreterare Kurt Lundström (KL)
                      Ledamot Sune Nilsson (SN)
                      Ledamot Dini Lindström (DL)
                      Suppleant Gunilla Herkevall (GH
                      Suppleant Bengt Söderström (BS)
                      Adjungerad Eva Nylund (EN)
                      Revisor Ingmar Östberg (IÖ)
                      Revisorsuppleant Rune Tungström (RT)
                    

 1. Mötets öppnande
  LES hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat

 2. Dagordningen godkändes

 3. KL valdes till protokollförare

 4. Protokoll från föregående möte 2009-12-16 föredrogs och lades med godkännande till handlingarna

 5. Skrivelser och rapporter

  • Beslutades att en redogörelse över verksamhetens positiva utveckling under 2009 skulle sändas till kommunfullmäktiges ordförande Katarina Berggren. I skrivelsen skulle betonas att mycket än finns att göra för att under 2010 göra internettekniken tillgänglig även för den relativt stora grupp seniorer som fortfarande av olika anledningar står utanför.

  • Beslutades att kännedomskopia av skrivelsen skulle sändas till berörda förvaltningar VOF och KOF

  • Uppdrogs åt BS, LES och KL att fullfölja kontakterna

 6. Ekonomi

 • Balans och resultatrapport för 2009 föredrogs av BG.

 • Redovisningshandlingarna överlämnades till IÖ.

 • BG föredrog en preliminär budget för 2010. Beslutades att ett särskilt budgetsammanträde skulle hållas med LES, BG och KL inom kort. LES sammankallande.

    7.    Kursverksamhet

EN rapporterade, beslutades rekryteringsaktiviteter med annonsering, etc.
Diskuterades ny kurs nr 4 som förlängning av Sunes kurser 1, 2 och 3.

 8.     Övriga frågor

 • Beslutades att kontakter ska tas med fastighetsförvaltaren Ronny Danielsson för samordning av säkerhetsfrågor avseende larmning av lokalerna.

 • SN rapporterade. SeniorNet Salem kommer att ha sin invigning den 17 februari kl 10.00 med efterföljande Öppet Hus. Adress: Säbyhallsvägen 24, Salems Centrum

 • Lions Club Huddinge har begärt att SNB kommer till Lions Zonmöte i Trosa den 2 februari kl 19.00 för att presentera hur SeniorNets verksamhet fungerar. Uppdrogs åt BS och KL att lämna begärd information.

    9.    Nästa möte

Preliminära styrelsemöten den 10 februari och den 10 mars.
Preliminärt datum 24 mars för årsmöte samt för konstituerande styrelsemöte

10.    Mötet avslutas
        LES tackade för konstruktiva förhandlingar och förklarade mötet avslutat.Kurt Lundström                             Lars Erik Sjölund

sekreterare                                   ordförande