Styrelsemöte 2010-02-10


SeniorNet Botkyrka (SNB)

Styrelsemötet kl. 13.00 den 10 februari 2010

 Lokal: Kansliet Subtopia

Närvarande:
                        - Ordförande Lars Erik Sjölund (LES) 
                        -
Kassör Bengt Gulin (BG)
                        - Sekreterare Kurt Lundström (KL)
                        - Adjungerad Sten Rissler (SR)
                        - Adjungerad Eva Nylund (EN)
                        - Revisor Ingmar Östberg (IÖ)
                        - Revisor suppleant Rune Tungström (RT)

 1. LES öppnade mötet
 2. Dagordningen godkändes

 3. KL valdes till protokollförare.

 4. Protokoll från föregående möte 2010-01-27 föredrogs och lades med godkännande till handlingarna.

 5. Skrivelser och rapporter
  • Beslutades skicka brev till Kommunstyrelsens ordförande samt ytterligare ett brev till Vård- och omsorgsnämndens ordförande. Breven beskriver utvecklingen samt presenterar framtidsambitioner

  • Rapporterades att diskussioner pågår mellan SNB, SPF, PRO och Botkyrka kommun om Seniorhuset i Tumba

 6. Ekonomi
  - BG rapporterade grunderna för budget för år 2010. Godkändes för presentation vid årsmötet.
  - BG visade att den ekonomiska utveckling hittills i år är bra.
  - Obetald kursavgift på 650 kr fortfarande inte betald trots upprepade krav. LES tar ny kontakt i ärendet.
  - IÖ rapporterade att han funnit räkenskaperna för 2009 helt i sin ordning och att alla poster är väl dokumenterade i form
    av verifikationer. Han påminde dock om att kontrolluppgifter skall upprättas och sändas till alla mottagare av ersättning
    och att en sammanställning sändas till Skatteverket senast per 2010-01-31, vilket ännu inte skett. Eftersom detta datum
    passerats erinrade IÖ om styrelsens ansvar för att dess åtgärder snarast genomförs. Han hänvisade till "SKV 324
    SKATTEREGLER FÖR IDEELLA FÖRENINGAR OCH STIFTELSER" som kan laddas ner från Skatteverket

 7. Kursverksamhet år 2010

 • EN rapporterade, annonsering införd i tidningen Mitti, som borde ge en hel del kontakter för ytterligare kursdeltagare.

 • Diskuterades upplägget för nya kurser.

    8.   Övriga frågor

         - Lokal till årsmötet har beställts till kl 13.00 onsdagen den 24 mars 2010.
           Beslutades att ändra dagen till den 25 mars med samma tid kl.13.00.
         - Inga övriga frågor anmälda

    9.    Nästa möte den 10 mars 2010, kl 13.00 på SNB:s kansli. Samtliga årsmötesdokument ska vara klara vid detta möte.

    10.  Mötet avslutas
          LES tackade för ett givande möte och förklarade förhandlingarna avslutade.
        


Kurt Lundström        Lars Erik Sjölund
sekreterare              ordförande