Styrelsemöte 2010-03-10

    
Styrelsemötetden 10 mars 2010, kl 13.00

 Lokal: Kansliet Subtopia

Närvarande:

Ordförande Lars Erik Sjölund (LES)
                      Kassör Bengt Gulin (BG)
                      Sekreterare Kurt Lundström (KL)
                      Ledamot Dini Lindström (DL)
                      Suppleant Gunilla Herkevall (GH)
                      Adjungerad Eva Nylund (EN)
                      Adjungerad Sten Rissler (SR)
                      Revisor Ingmar Östberg (IÖ)
                      Revisor suppleant Rune Tungström (RT)


Förslag till dagordning

1.    LES öppnade mötet.

2.    Dagordningen godkändes

3.    KL valdes till protokollförare

4.    Protokoll från föregående möte 2010-02.10 föredrogs och lades med godkännande till handlingarna.

5.    Skrivelser och rapporter

 • Rapporterades att på styrelsen uppdrag hade ett brev skickats till kommunstyrelsens ordförande med rubriken ”Förslag: Internetcafé i det planerade Seniorhuset, Tumba” med följande diagram:

  • aktivitetsutveckling 2003 – 2009

  • medlemsutveckling 2001 – 2009

  • statistik över medlemmarnas ålderssammansättning

 • Rapporterades att på styrelsen uppdrag hade ytterligare ett brev skickats med ansökan om bidrag till Vård- och omsorgsnämndens ordförande med kännedomskopia till förvaltningschefen.

Bägge breven beskriver utvecklingen samt presenterar SNB:s framtidsvisioner.

 • Rapporterades att SNB, SPF och PRO enats med Botkyrka kommun om hyresvillkoren för Seniorhuset i Tumba och att varje förening var för sig var beredda att underteckna hyresavtalen

6.    Ekonomi
 • BG förevisade balans- och resultaträkningar för år 2009 samt budgetförslag för år 2010. Dokumentationen godkändes att presenteras för beslut vid kommande årsmöte.

 • KL presenterade förslag till verksamhetsberättelse för år 2009 samt förslag till verksamhetsplan för år 2010.

           Dokumentationen godkändes att presenteras för beslut vid kommande årsmöte.

7.    Kursverksamhet år 2010

 • EN rapporterade att kursbeläggningen ligger på en acceptabel nivå

8.    Övriga frågor
 • Bekräftades av RT att lokal till årsmötet hade ändrats den 25 mars, samma tid kl.13.00 i enlighet med beslutet vid förra styrelsemötet.

 • Efter att styrelsen tagit beslutet att underteckna hyresavtalet med Botkyrka

Fastighetskontor avseende Seniorhuset i Tumba med inflyttningsdatum den 1 september 2010 signerades kontraktet av ordföranden LES.

 • Inga övriga frågor anmälda

9.    Nästa möte
       Konstituerande styrelsemöte ska hållas den 25 mars 2010 direkt efter att årsmötesförhandlingarna har avslutats.
       Beräknad tidpunkt ca kl 15.00.

10.    Mötes avslutas
        LES tackade för ett givande möte och förklarade förhandlingarna avslutade.
   


Kurt Lundström                             Lars Erik Sjölund
sekreterare                                   ordförande