Styrelsemöte 2010-08-10

SeniorNet Botkyrka - Styrelsemötet kl. 10.00 den 10 augusti 2010

 

Lokal:           Kansliet Subtopia

Närvarande:
                        Ordförande                Lars Erik Sjölund (LES)
                        Sekreterare               Kurt Lundström (KL)
                        Ledamot                    Sune Nilsson (SN)
                        Ledamot                    Dini Lindström (DL)
                        Suppleant                  Bengt Söderström (BS)
                        Adjungerad                Sten Rissler
                        Adjungerad                Eva Nylund (EN)
                        Revisorsuppleant        Rune Tungström (RT)
                        

                                     

1.       LES hälsade deltagarna välkomna och förklarade mötet öppnat.

2.       Den föreslagna dagordningen godkändes med tillägget att punkten val av sekreterare utgår på kommande dagordningar till
           styrelsemöten

3.       Till protokollförare valdes KL

4.       Protokoll från föregående möte hade tidigare godkänts och lades till handlingarna.

5.       Skrivelser och rapporter,

· beslutades att anta erbjudandet från SeniorNet Sweden att sysselsätta två personer som erhålls via arbetsförmedlingens aktivitetsprogram(Fas3).  

· DL rapporterade från AU för fredagsträffarna och att hon kommer att återuppta kontakterna för att intensifiera planeringen inför hösten.

· RT rapporterade om Mötesplats Hallunda, och  det beslutades att  vårt engagemang kommer att prövas när verksamheten vid Mötesplats Tumba satt sig och kan utvärderas. 

6.       Ekonomi

· Beslutades ge mandat till en arbetsgrupp – BG, BS, KL, LES - att utarbeta en ekonomisk verksamhetsplan att tillställa kommunen före 20 augusti 2010.

· Beslutades att inköp av lamineringsutrustning och skrivare gjord hos Net on Net skall betalas av föreningen mot kvittoverifikation.

 7.       Kursverksamhet

· Broschyr som presenterar höstens kurser är framtagen. Uppdrogs åt AU att beställa 500 exemplar till bästa pris.

· EN kallar till handledarträff den 24 augusti kl. 11.00. Lokal: Subtopia Cirkus Lilla.

 8.       Övriga frågor

·  Seniorhuset
o 
AU fick i uppdrag att köra igång projektet ”Installation Seniorhuset” Projektledare blir sannolikt Alf Dahlgren som får driva projektet under de ramar som fastställes av styrgruppen tillika AU. 1a uppstartsmöte  den 16 augusti kl 10.00. Då skall projektdefinition tas fram och resurser beräknas.

o möte den 16 augusti kl 14.00 för diskussion med PRO och SPF om: invigning av Seniorhuset och deltagande vid Subtopiafestivalen

· Upptaktsmötet för hösten den 17 september kl 10.00 på Loftet

o  Uppdrogs åt EN att boka annonsplats i tidningen Mitti, Södra Sidan samt att information sänds till pensionärsorganisationerna samt införes i Pejl och andra lämpliga informationskanaler.  

 9.       Nästa möte, onsdagen den 1 september kl 10.00

 10.   Mötet avslutas.

LES tackade för ett givande möte och förklarade förhandlingarna avslutade.

 
 

Kurt Lundström                                                                                  Lars Erik Sjölund 

sekreterare                                                                                                   ordförande