Styrelsemöte 2010-09-27


SeniorNet Botkyrka -  Styrelsemötet kl 12.00 den 27 september 2010

Lokal: Kansliet Seniorhuset, Grödingevägen 2, Tumba

        Närvarande:
        Ordförande Lars Erik Sjölund (LES)
        Kassör Bengt Gulin (BG)
        Sekreterare Kurt Lundström (KL)
        Ledamot Dini Lindström (DL)
        Support Projekt Alf Dahlgren (AD)
        Adjungerad Eva Nylund

Förslag till dagordning

1.    Mötets öppnande

2.    Godkännande av dagordning

3.    Protokoll från föregående möte, godkändes
       a) Protokoll från mötet 2010-09-14 med SPF och PRO föredrogs
       b) Skall undertecknas av alla tre föreningarna

4.    Skrivelser och rapporter
       a) Diskuterades att när "Datorstugans" service finns att tillgå bör information om detta spridas till alla medlemmar i SPF, PRO och SeniorNet.
       b) Föreslogs att SNB skulle verka för att en representant per förening utses som arbetsutskott för marknadsföring och kontakter
           med media om Seniorhusets aktiviteter.

5.    Ekonomi
       a) Kansliet jämte den huvudsakliga delen av verksamheten har nu flyttat från Alby till Tumba Centrum. Seniorhuset invigdes officiellt
           den 15 september. I och med detta har tidigare bidragsansökan kompletterats med framställan om utbetalning av ytterligare
           25.000 kronor enligt tidigare beslut.
       b) Den nya kurslokalen har utrustats med nya elevplatser samt datorutrustning med projektor och filmduk. En hel del kostnader
           har tillkommit i fråga om installation av program och övriga kompletteringar.
       c) Ekonomin är god. Ingenting har handlats på kredit, vilket resulterat i en period med lägre likviditet som kommer att vända
          då kursavgifterna efterhand börjar flyta in.

6.    Kursverksamhet
       a) En rapporterade att i stort sett alla kurserna börjar bli fulltecknade
       b) SNB får många nya medlemmar tack vare nya kursdeltagare

7.    Seniorhuset, kallelse till SPF och PRO
       a) Föreslogs att SNB skulle medverka till att kalla PRO och SPF till ett gemensamt möte alternativt till den 5 oktober 2010, kl 15.00
       b) Samråd om lämplig dag och tid skulle ske
       c) Följande gemensamma frågor skulle följas upp

            - Säkerhetsfrågor

            - Receptionens bemanning
            - Information i entrén, hänvisning, kontaktpersoner, etc        
            - Vaktmästeriet
            - Städning
            - Att en representant per förening utses som arbetsutskott för marknadsföring av och kontakter med media om Seniorhusets aktiviteter.

8.    Seniorsurf 13 oktober 2010
       På grund av personalbrist, beroende av krock med alltför många andra aktiviteter, beslutades att SNB inte medverkar i Seniorsurf detta år.

9.    Övriga frågor
       a) Diskuterades förslaget Datorstuga. Det kunde vara ett lämpligt namn för planerat "Öppet hus", för att prova på verksamheten.
           Den servicen kommer att erbjudas alla senior utan kostnad eller krav på medlemskap. Ska gälla alla som kommer dit och bara vill prova.
       b) Diskuterades en eventuell avgift på 20 kr/gång för de som beställer extra hjälp, t ex betala räkningar, boka biljetter.
           Den servicen planeras att tillämpas under en försöksperiod för utvärdering.
       c) Diskuterades eventuell service där kaffe med bröd kan köps för t ex 20 kr. Sven Ekblom tillsammans Denise Grandell kommer
           att vidtalas för att administrera och ansvara för denna service.

10.   Nästa möte
        Beslutades till måndagen den 25 oktober

11.   Mötet avslutas
        Då inga fler ärenden anmälts avslutades mötet


Kurt Lundström                                     Lars Erik Sjölund
protokollförare t o m
§ 5                         ordförande