Styrelsemöte 2010-10-25


SeniorNet Botkyrka  -  Styrelsemötet den 25 oktober 201, kl 15.00

Lokal: Kansliet Seniorhuset, Grödingevägen 2, Tumba

Närvarande:
    - Ordförande Lars Erik Sjölund (LES)
    - Kassör Bengt Gulin (BG)
    - Sekreterare Kurt Lundström (KL)
    - Suppleant Sten Rissler (SR)
    - Adjungerad Eva Nylund (EN)
    - Revisor Ingmar Östberg (IÖ)
    - Revisorsuppleant Rune Tungström (RT)


1.    Mötets öppnande

2.    Dagordningen godkändes

3.    Protokoll från föregående möte den 27 september 2010 godkändes

4.    Skrivelser och rapporter
        
- Lektionssalen i Alby uppsagd för utflyttning 31 december 2010
        - Förhandlingar pågår för korttidshyra av lokalen från och med 1 januari 2011. AU fick styrelsens mandat att förhandla fram hyresavtal
          med maximalt 3 månaders ömsesidig uppsägning.
        - KL fick i uppdrag att i samråd med LES svara på en enkätförfrågan från Styrelsen för Plattformen för idéburna organisationer i Botkyrka
          (IBO) med attention till sekreterare Lars Sjöberg, Botkyrka kommun.

5.    Ekonomi    
        - Botkyrka kommun har betalt ut det begärda extra bidraget för flytten från Alby.
        - Enligt preliminär affärsplan kommer det att gå bra att finansiera fortsatt hyra av lektionssalen i Alby.

6.    Kursverksamhet       
        - Nybörjarkurs i släktforskning föreslås med start tisdagen den 9 november 2010 i Alby
        - Fördjupningskurs i släktforskning föreslås med start torsdagen 11 november i Alby
        - Hur kan lektionssalen i Alby även utnyttjas på onsdagar och fredagar?
        - Övrig kursverksamhet kommer att ske med prioritet i Seniorhuset i Tumba
          Styrelsen uppdrog åt AU att förhandla vidare baserat på den ekonomiska kalkyl (daterad 2010-10-25) som presenterades vid mötet.

7.    Seniorhuset

        - Se minnesanteckningar från husmöte den 5 oktober 2010, kl 15.00       

8.     Övriga frågor
            - Uppdrogs åt BG att köpa in skrivare/skanner till kurslokalen i Seniorhuset.

9.    Nästa möte bestämdes till den 15 november 2010, kl 13.00

10.   Mötet avslutades

Kurt Lundström                                  Lars Erik Sjölund
Protokollförare                                    Ordförande