Styrelsemöte 2010-12-08


SeniorNet Botkyrka - Styrelsemöte 8 december 2010, kl. 12.30 – 14.00

Lokal: Kansliet Seniorhuset, Grödingevägen 2, Tumba

Närvarande:
         Ordförande Lars Erik Sjölund (LES)
         Kassör Bengt Gulin (BG)
         Sekreterare Kurt Lundström (KL)
         Ledamot Sune Nilsson (SN)
         Suppleant Sten Rissler (SR)
         Adjungerad Eva Nylund (EN)
         Revisor Ingmar Östberg (IÖ)
         Revisorsuppleant Rune Tungström (RT)

Förslag till dagordning

  1. Mötets öppnande

  1. Godkännande av dagordning

  1. Protokoll från föregående möte

4. Skrivelser och rapporter
    a) Fas 3 personal. Inväntar besked från SeniorNet Sweden. LES sänder mejl till ordförandena i Stockholms klubbar och kollar inställningen till FAS3.
    b) Fotoakademin scanning, etc.. LES och KL sänder i samverkan ett jakande svar på detta
    c) Inbjudan från ABF till 14 dec. kl 11.00–14.00. KL, RT kommer

5. Ekonomi
    a) Tillgänglig kassaflödesanalys ska genomarbetas ytterligare till nästa möte.

6. Kursverksamhet
    a) Nybörjarkurser i släktforskning
    b) Fördjupningskurs i släktforsning
    c) Hur kan lektionssalen i Alby utnyttjas på bästa sätt?
    d) Rapport från handledarmötet i Seniorhuset
    e) ABF-förhandlingar pågår om utökad samverkan

7. Seniorhuset
    a) Samarbetsfrågor, SPF får tillgång till SNB:s bredbandsabonnemang.
    b) Övrigt. SR rapporterade från kontakter med Stadsnätet och beskrev om det som återstår att installera de enheter som åligger SNB.
       SR bevakar fortsättningen.

8. Övriga frågor – inga nya frågor

9. Nästa möte kl 14.15 den 14 december 2010

10. Mötet avslutas


Kurt Lundström                      Lars Erik Sjölund
Protokollförare                        Ordförande