Verksamhetsberättelse 2009


SeniorNet Botkyrka (SNB) bildades oktober 2001 i Alby bibliotek. Medlems- och kursutvecklingen framgår av de två bifogade diagrammen.

Styrelsens sammansättning enligt årsmötets beslut 2009-03-25.
    Ordförande         Lars Erik Sjölund (LES)
    Kassör              Bengt Gulin (BG)
    Sekreterare        Kurt Lundström (KL)
    Ledamot            Sune Nilsson (SN)
    Ledamot            Dini Lindström (DN)
    Suppleant          Gunilla Herkevall
    Suppleant          Bengt Söderström
    Adjungerade      Eva Nylund, kursadministratör

Övriga av årsmötet valda funktionärer
    Revisor               Ingmar Östberg
    Revisorsuppleant Rune Tungström
    Valberedning      Eva Nylund
                             Rune Tungström

Under året genomförda möten
Protokollförda möten
Årsmötet genomfördes den 25 mars med 25 medlemmar närvarande. Styrelsen höll samma dag konstituerande möte. Utöver dessa möten har styrelsen under året hållit 11 protokollförda möten och haft 10 informella träffar som inte protokollförts. Av styrelsen delegerade ledamöter har under hösten bedrivit förhandlingar med representanter från Botkyrka kommun, PRO och SPF vid 8 tillfällen när det gäller det av Botkyrka kommun planerade Seniorhuset i centrala Tumba (f.d. ABF – huset).

Flera ej protokollförda möten har ägt rum om projektsamarbete med Botkyrka kommun
Samarbetet som SNB inledde år 2006 med Botkyrka kommun har ytterligare utvecklats på ett positivt sätt. Detta har resulterat i att SNB från Vård- och omsorgsförvaltningen erhållit det begärda bidraget på 35 000 kronor utöver den från Kultur- och fritidsförvaltningen beslutade höjningen till 28 000 kronor som också betalats ut.

I SNB:s verksamhetsplan för år 2009 beskrevs hur bidragen planerades komma till användning inom ramen för det gemensamma projektet i syfte fördjupad IT kunskap hos äldre inom kommunen.

Resultatet av verksamheten har överträffat våra förväntningar. Antal cirkeltillfällen har under året varit 223 baserat på 30 kurser som engagerat 279 handledare, assistenter och deltagare. Samtidigt utökades fr.o.m. höstterminen de fredagsträffar som vi hade under våren på Tullinge bibliotek även med motsvarande fredagsträffar på Hallunda bibliotek. Verksamheten på biblioteken samlade under året 890 deltagare inklusive handledare och assistenter. Räknar man in alla övriga seniorkontakter under året blir det totala antalet 1 390 (notera att varje senior har räknats in i summan vid varje tillfälle som de deltagit i de olika aktiviteterna). Vid årets början var medlemsantalet 220 vilket ökade till 272 vid årets slut.

Verksamheten har drivits under mottot: "Att till målgruppen äldre inom Botkyrka Kommun tillföra Dator- och IT-kunskap för att minska utanförskap".

Vid förra årsskiftet började utbytet av den gamla datorutrustningen (9 datorer) i kurslokalen för att eliminera besvärande driftsstörningar. Samtidigt investerades successivt i ytterligare mobila enheter. Tack vare detta har både den fasta såväl som den mobila verksamheten kunna stimuleras ytterligare.

Kansli/kurslokal
  • Alby IF har även detta verksamhetsår generöst upplåtit sin klubblokal för våra styrelsemöten, där vi har en dator och skrivare med fax installerad. Efter flytten av Alby IF:s lokal till Rotemannavägen 22 delar Alby IF och SNB på hyran för den lokalen.
  • Vi hyr vår utbildningslokal på 32 kvm i det nedlagda Alby gymnasium, beläget alldeles bakom Subtopia. Vår hyresvärd är det av Botkyrka kommun ägda bolaget Upplev Botkyrka AB.
Försäkringar
Föreningens inventarier är försäkrade i if.

Kursverksamheten 2009
Underlaget har varit kurser i Office-programmen Word och Excel samt även bildbehandlingsprogrammet Adobe Photoshop Elements. Under året har den av SeniorNet Sweden framtagna CD-skivan ”Klicka för Kunskap” mer och mer börjat användas i cirkelverksamheten. Den behandlar följande områden: Windows, Word, Internet och E-post. Sune Nilsson har utarbetat tre olika kursprogram (med dokumentation) från renodlad nybörjarkurs Ettan samt fortsättning i nivåerna Tvåan och Trean. Dessa kurser har rönt stor uppskattning.

Cirkelverksamheten som har skett i samarbete med ABF har fungerat bra och vi räknar med fortsatt samverkan.

Handledare har varit: Björn Grönroos, Lars Erik Sjölund, Rune Tungström, Bengt Gulin, Anita Toropainen, Maarja Joandi, Sune Nilsson, Kurt Lundström, Stig Sandström, Olle Bengtsson, Nils Zetterlund.

Under våren hölls 15 kurser och även under hösten 15 kurser med 212 kursdeltagare. Ett gäng Photoshop - entusiaster har träffats varje vecka under båda terminerna. 9 deltagare.

Björn, Bengt och Lars Erik har generöst både på distans och på plats löst ett flertal datorproblem för våra medlemmar.

Maskinparken
Under året har smärre underhåll skett av datorerna i kurslokalen. 3 bärbara datorer och en videoprojektor har inköpts för den uppsökande verksamheten.

I kurslokalen har vi nu 8 elevdatorer och en lärardator som alla kör Windows 7 med ansluten videoprojektor samt 2 skrivare varav en är färgskrivare.

Underhåll och utveckling av datorerna har Bengt Gulin, Lars Erik Sjölund och Björn Grönroos gjort.

Den ekonomiska ställningen framgår av bifogade balans- och resultaträkningar. Styrelsen föreslår att årets resultat överförs i ny räkning.

Av årsavgiften till SeniorNet Sweden får SNB 100:- / medlem. Styrelsen föreslår att ingen särskild årsavgift till SNB ska tas ut.

Styrelsen framför sitt varma tack till alla som bidragit till att verksamheten fungerat väl och utvecklats under året.

Vi ser fram mot att även år 2010 kunna fortsätta verksamheten i egen regi i egen lokal.

Alby i mars 2010

Lars Erik Sjölund                                     Bengt Gulin
Kurt Lundström         Dini Lindström         Sune Nilsson


Ċ
SeniorNet Botkyrka,
27 mars 2010 10:33
Ċ
SeniorNet Botkyrka,
27 mars 2010 10:32
Ċ
SeniorNet Botkyrka,
27 mars 2010 10:32