Årsmötesprotokoll 2011-03-18


 

SeniorNet Botkyrka (SNB)  -  Årsmötesprotokoll 2011-03-18


Lokal: Seniorhuset, Grödingevägen 2, Tumba

Närvarande:

Bengt Gulin, Lars Sjölund, Sune Nilsson, Kurt Lundström, Ingmar Östberg, Rune Tungström, Eva Nylund, Gunnel Lundström, Sven Ekblom, Leif Lövgren, Olle Fredriksson, Sten Rissler, Pentti Rintala, Willy Jäger, Erik Gustavsson, Stig Sandström, Dini Lindström, Inger Feldhofer, Allan Lindqvist, (Eva vänligen kolla närvarolistan och komplettera med de ca 10 till som var med)


 1. Föreningens ordförande, Lars Erik Sjölund, hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

 2. Till ordförande för mötet valdes Olle Fredriksson och till sekreterare Kurt Lundström

 3. Till justeringsmän och rösträknare valdes Rune Tungström och Pentti Rintala att jämte ordföranden justera årsmötesprotokollet.

 4. Röstlängd upprättades och godkändes. Den utgjordes av närvarolista som samtliga undertecknade.

 5. Fastställdes att årsmötet utlysts i stadgeenlig ordning.

 6. Den föreslagna dagordningen fastställdes.

 7. Olle Fredriksson föredrog årsberättelsen och Bengt Gulin årsredovisningen. jämte budget och Kurt Lundström verksamhetsplanen.

 8. Revisor Ingmar Östberg föredrog revisionsberättelsen.

 9. Fastställdes resultat- och balansräkning

 10. Beslutades om ansvarsfrihet för styrelsen

 11. Beslutades godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition och att årets resultat balanseras i ny räkning.

 12. Verksamhetsplan föredrogs av Kurt Lundström och Bengt Gulin presenterade budgetförslag, varefter årsmötet godkände både verksamhetsplan och budget.

 13. Års- och medlemsavgiften till SeniorNet Sweden är 250 kronor varav 100 kronor återbetalas till SeniorNet Botkyrka. Beslutades att ingen avgift utöver dessa 100 kronor skall tas ut att behålla oförändrade kursavgifter.

 14. Beslutades om oförändrade arvoden till styrelsen och kursledarna. Revisor Ingmar Östberg önskade att till protokollet notera en eloge till styrelsen och kursledarna för de stora ideella insatser som de genomför under året.

 15. Beslutades öka antalet styrelseledamöter från 5 till 7 ordinarie och att välja tre suppleanter.

 16. Lars Sjölund omvaldes till ordförande för ett år till 2012.

 17. Kurt Lundström, Sune Nilsson, Bengt Gulin 2011 och 2012
  Dini Lindström, 2011 och 2012
  Sten Rissler och Stig Sandström 2011 och 2012
  Som styrelsesuppleanter valdes till 2012, Bengt Söderström, Allan Lindqvist, Yvonne Hagström. Gunilla Herkevall kvarstår som adjungerad och hemsidesansvarig.

 1. Till revisorer valdes Inger Feldhofer med Roland Gustavsson som revisorsuppleant då Ingmar Östberg avsagt sig fortsatt uppdrag.

 2. Till valberedning valdes Rune Tungström (sammankallande) och Pentti Rintala.

 3. Inga motioner hade inlämnats till styrelsen inför årsmötet.

 4. Inga övriga frågor anmäldes när ordföranden förklarade ordet fritt.

 5. Mötesordföranden förklarade därefter förhandlingarna avslutade.………………………………………                                                             ………………………………………

Kurt Lundström, mötessekreterare                                                             Olle Fredriksson, mötesordförande


Justeras:


………………………                                                                             …………………………

Eva Nylund                                                                                            Rune Tungström