Konstituerande möte 2011-03-18


Protokoll  -  Konstituerande styrelsemöte 2011-03-18, SeniorNet Botkyrka (SNB)

Lokal: Seniorhuset Tumba


Styrelsens sammansättning enligt årsmötets beslut 2011-03-18.

Ordförande Lars Erik Sjölund (LES) Närvarande

Bengt Gulin (BG) Närvarande

Sune Nilsson (SN) Närvarande

Kurt Lundström (KL) Närvarande

Dini Lindström (DL) Närvarande

Sten Rissler (SR) Närvarande

Stig Sandström (SS) Närvarande

Suppleant Allan Lindqvist (AL) Närvarande

Suppleant Bengt Söderström (BS) Ej närvarande

Suppleant Yvonne Hagström (YH) Ej närvarande  1. Ordförande öppnade mötet.


  1. Dagordningen godkändes


  1. KL valdes till protokollförare


  1. Konstituerande av styrelse.

Årsmötet 2011-03-18 hade beslutat styrelsens sammansättning. Styrelsen beslutade att

konstituera sig enligt följande:

Lars Erik Sjölund ordförande för ett år enligt årsmötesbeslut

Sten Rissler utsedd till vice ordförande

Bengt Gulin utsedd till kassör.
Kurt Lundström utsedd till sekreterare.
Sune Nilsson ledamot.

Dini Lindström ledamot

Stig Sandström ledamot

Bengt Söderström, Allan Lindqvist och Yvonne Hagström suppleanter.

  1. Val av firmatecknare

Beslutades att ordföranden Lars Erik Sjölund och kassören Bengt Gulin tecknar föreningen var för sig


  1. Övriga frågor.

Inga övriga frågor anmäldes.


  1. Ordföranden förklarade mötet avslutat.


Kurt Lundström                             Lars Erik Sjölund

sekreterare                                   ordförande