Styrelsemöte 2011-01-14


SeniorNet Botkyrka  Styrelsemötet kl. 10.00 den 14 januari 2011

Lokal: Kansliet Seniorhuset, Grödingevägen 2, Tumba

Närvarande
   
Ordförande Lars Erik Sjölund (LES)
   
Kassör Bengt Gulin (BG)
   
Sekreterare Kurt Lundström (KL)
   
Revisor Ingmar Östberg (IÖ)
   
Revisor suppleant Rune Tungström (RT)
   
Support Alf Dahlgren (AD)1.    LES hälsade deltagarna välkomna och förklarade mötet för öppnat.

2.    Den föreslagna dagordningen godkändes

3.    Protokoll från föregående möte godkändes och lades till handlingarna.

4.    Skrivelser och rapporter

            a) Angående klubbens engagemang av Fas3 personal. SeniorNet Swedens (SNS:s) ordförande har per telefon
                som svar på mellanvarande korrespondens meddelat följande:
    • SNS kommer att senast den 25 januari ha avtalat en reglering med SNB avseende de engagerade Fas3 personerna.   
    • SNS uppmanar intresserade klubbar att själva stå som administratörer och kontaktpersoner gentemot Arbetsförmedlingen, vilket kommer att ske i SNB:s fall från och med ingången av verksamhetsåret 2011.

    • Styrelsen uppdrog åt ordföranden Lars Erik Sjölund, sekreteraren Kurt Lundström samt suppleanten Bengt Söderström att sköta kontakter och diskussioner med SNS i syfte att senast den 25 januari uppnått en reglering avseende de engagerade Fas3 personerna.
            b) Brevbekräftelse om gratis medverkan vid fredagsträffarna den 21 och 28 januari har erhållits från Fotoakademin.
                De kommer att informera om scanning och dess möjligheter.

            c)
Vid mötet hos ABF den 14 dec. kl 11.00–14.00 deltog från SNB Kurt Lundström, Rune Tungström,
                Roland Gustafsson, Pentti Rintala, och Alf Dahlgren. Mötet resulterade i att ABF erbjöds sig hyra
                lokalerna i Alby under de tider som dessa är tillgängliga. ABF skulle skicka offert för SNB:s ställningstagande.

5.    Ekonomi
           a) BG lämnade boksluts- och resultatrapport. En kassaflödesanalys presenterades.
               Beslutades överlämna bokföringsunderlaget till föreningens revisor för granskning.


6.    Kursverksamhet
            a) ABF har annonserat ut kurser i samverkan med SNB.
            b) Alby Folkhögskola har aviserat intresse att hyra SNB:s datasal i Alby. Diskussioner pågår.
            c) Kursprogram för Vårterminen 2011 har tryckts upp i 750 exemplar och finns för distribution.


7.    Seniorhuset
            a) Ett husmöte hölls den 11 januari med 3 deltagare från Hyresvärden/ kommunen och 6 deltagare från
                Hyresgästen/ SPF, PRO och SeniorNet. Ett stort antal punkter framfördes från Hyresgästens sida,
                som behövde åtgärdas. Hyresvärdens representanter var välvilligt inställda och skulle åtgärda de framförda
                anmärkningarna snarast möjligt.


            b) När mötet med Hyresvärden var avklarad fortsatt diskussionerna om interna angelägenheter mellan de tre
                hyresgästerna. Beslutades att en ny sammankomst skulle ske som en gemensam aktivitet den 16 februari,
                kl 16.00 för att sammanfatta det positiva med de tre föreningarnas samverkan genom inflyttningen till
                Seniorhuset. En kommitté utsågs för att organisera sammankomsten.

8.    Övriga frågor
            a) Beslutades att ett brev skulle sändas till Mötesplats Hallunda och dess områdesansvarige Karin Wadström
                (
karin.wadstrom@botkyrka.se) angående eventuellt engagemang. Datorhjälpen som erbjuds Mötesplats Tumba
                skulle i stället fokuseras till Hallunda med Rune Tungström och Pentti Rintala som kontaktpersoner från
                SNB:s sida. KL åtgärdar.


            b) Beslutades utreda vad som gäller gentemot Kultur och fridsförvaltningen respektive Vård och Omsorgs-
                förvaltningen i fråga om ansökan om bidrag.


            c) Beslutades att Valberedningen med support från Stig Sandström skulle kolla upp formalia samt skicka
                ett Upprop för att aktivera medlemmarna till att engagera sig i olika sammanhang för föreningens vidare
                utveckling.

            d) Dag för årsmöte förslogs till den 18 mars 2011, kl 14.00. Kallelse ska vara utsänd senast fyra veckor före
                årsmötet, dvs. senast den 18 februari 2011.

9.    Nästa möte den 4 februari, kl 13.30

10.   Mötet avslutades
        LES tackade för visat intresse och avslutade mötet


Kurt Lundström                                  Lars Erik Sjölund
Protokollförare                                    OrdförandeComments