Styrelsemöte 2011-02-18


SeniorNet Botkyrka - Styrelsemöte den 18 februari 2011, kl 12.00

Lokal: Kansliet Seniorhuset, Grödingevägen 2, Tumba

Närvarande
    Ordförande Lars Erik Sjölund (LES)
    Kassör Bengt Gulin (BG)
    Sekreterare Kurt Lundström (KL)
    Ledamot Sune Nilsson (SN)
    Suppleant Sten Rissler (SR)
    Adjungerad Eva Nylund (EN)
    Revisorsuppleant Rune Tungström (RT)
    Adjungerad Alf Dahlgren (AD)

 1. Ordförande LES öppnade mötet.
 2. Dagordningen godkändes
 3. Protokoll från föregående möte föredrogs och godkändes
 4. Skrivelser och rapporter
  Angående klubbens egagemang av Fas3-personal
       - Diskussioner pågår med Arbetsförmedlingen för anpassning till SeniorNet Botkyrka (SNB) som Fas3-administratör
         med Kurt Lundström som kontaktperson
       - LES,. KL och BS träffade SeniorNet Swedens (SNS:s) ordförande LilliAnn Källemark den 9 februari 2011:
         Överenskommelse träffades omhandläggningen av aktuella Fas3-personer
 5. Ekonomi
       - BG rapporterade att ekonomin är under kontroll
       - BG och KL går på Botkyrka Kommuns infomöte den 28 februari om nytt system avseende kommade års föreningsbidrag.
 6. Kursverksamhet
       - ABF och av dem hyrda kurslokalen i Alby. LES kontaktar Robert Rasmussen för att samordna frågorna för lokalernens nyttjande
       - Alby Folkhögskola kommer att sända fakturereingsadressen till SNB som underlag för fakturering av den hyrda lokalen.
       - EN rapporterade att det administrativa läget avseende schemat för kurserna är under kontroll och under fortsatt bearbetning.
 7. Seniorhuset
       - Nästa möter äger rum den 24 februari för att diskutera samarbetsfrågor med PRO, SPF och SeniorNet Botkyrka
       - Övrigt inga frågor fanns anmälda
 8. Övriga frågor
       - Sista dagen för motioner den 4 mars styrelsemöte kl 13.30
       - RT lämnade rapport från Valberedningen
 9. Nästa styrelsemöte fredagen den 4 mars, kl 13.30
 10. Mötet avslutas
       LES tackade för visat intresse och avslutade mötetKurt Lundström                 Lars Erik Sjölund
Protokollförare                  Ordförande


Comments