Styrelsemöte 2011-03-04


Protokoll  SeniorNet Botkyrka den 4 mars 2011, kl 13.30

Lokal: Kansliet Seniorhuset, Grödingevägen 2, Tumba

Närvarande:
    Ordförande Lars Erik Sjölund (LES)
    Sekreterare Kurt Lundshöm (KL)
    Ledamot Sune Nilsson (SN)
    Suppleant Sten Rissler (SR)
    Adjungerad Eva Nylund (EN)
    Revisor suppleant Rune Tungström (RT)
    Adjungerad Alf Dahlgren (AD)
    Revisor lngmar Östberg (lÖ)

1. Ordförande LES öppnade mötet.

2. Dagordningen godkändes

3. Protokoll från föregående möte föredrogs och godkändes

4. Skrivelser och rapporter
    a) Angående klubbens engagemang av Fas3 personal
            - Vid husmötet den 4 februari 2011 fick SNB i uppdrag att undersöka om det finns någon Fas3 person som kan fungera i receptionen på entréplanet .
            - SeniorNet Sweden har fortfarande inte reglerat enligt överenskommelsen den 9 februari 2011.

5. Ekonomi
       - Från BG, som hade förhinder att närvara har inkommit en Resultat- och Balansrapport.
        - BG, LES och KL får uppdraget att komplettera bidragsansökan till Kultur - och fritid. AD bistår.

6. Kursverksamhet
    a) LES kontaktar Robert Rasmussen, ABF, för att klara ut hur faktureringen ska baseras. AD bistår.
    b) Alby Folkhögskola har gett oss faktureringsadressen. EN har fakturerat.
    c) EN rapporterade att det administrativa läget avseende schemat för kurserna är under kontroll och under fortsatt bearbetning.

7. Seniorhuset
    a) Vid mötet 24 februari träffades överenskommelse över fördelningen av kostnaderna för el, städ och fest.
    b) Övrigt. lnga frågorfanns anmälda.

8. Övriga frågor
        - RT lämnade rapport från Valberedningen
        - Styrelsen föreslår Olle Fredriksson att som ordförande leda årsmötesförhandlingarna.
        - SR fortsätter arbetet med att förbättra föreningens logga
        - Verksamhetsberättelse ska tas fram av LES, BG och KL

9. Nästa styrelsemöte, efter årsmötet fredagen den 18 mars 2011
.
10. Mötet avslutas
      LES tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Kurt Lundström                        Lars Erik Sjölund
Protokollförare                          Ordförande