Styrelsemöte 2011-03-25


SeniorNet Botkyrka  -   Styrelsemöte 2011-03-25, kl 13.30

Lokal: Kansliet Seniorhuset, Grödingevägen 2, Tumba

Närvarande
    Ordförande Lars Erik Sjölund (LES)
    Kassör Bengt Gulin (BG)
    Sekreterare Kurt Lundström (KL)
    Ledamot Sten Rissler (SR)
    Ledamot Dini Lindström (DL)
    Ledamot Stig Sandström (SS)
    Suppleant Allan Lindqvist (AL)
    Adjungerad Eva Nylund (EN)


 1. Ordförande LES öppnade mötet

 2. Dagordningen godkändes

 3. Protokoll från föregående möte föredrogs och godkändes

 4. Skrivelser och rapporter
  - KL presenterade förslag till skrivelse till Botkyrka kommun avseende bidrag 2011 jämte 7 bilagor
  - BG rapporterade att föreningen tilldelats ett antal licenser Office 2010

 5. Ekonomi
  • Kurslokalen i Alby inför hösten. Tillgänglig på liknande villkor som avtalats avseende vårterminen
  • Eventuell uthyrning till ABF i Alby. Förhandlingar pågår
  • Ekonomi och kassaflöde är under kontroll

 6. Kursverksamhet
  • ABF. Diskussioner inför höstens kursprogram pågår.
  • Alby Folkhögskola. Planer finns på fortsatt verksamhet till hösten. Definitivt beslut tas i augusti.
  • SeniorNet Botkyrkas höstprogram kommer att planeras vid handledarmötet i maj 2011.

 7. Seniorhuset
  • Samarbetsfrågor kommer att tas upp vid kommande Husmöte den 31 mars 2011
  • Beslutades att vid Husmötet diskutera utformningen av en fristående skylt "Seniorhuset", som förslag att presentera för Botkyrka kommun.

 8. Övriga frågor
  • Diskuterades frågan kring arbets- och ansvarsfördelning inom styrelsen. Skall diskuteras vid nästa möte.
  • Sten presenterade förslag till rekonstruerad logotyp. Beslutades använda den presenterade loggan
  • Dini representerar SeniorNet vid ABF:s års- och halvårsmöten.
  • BG och KL representerar vid SeniorNet Swedens årsmöte den 14 april i Stockholm

 9. Nästa möte beslutades ske den 8 april 2011, kl 14.00

 10. Mötet avslutas.
  LES tackade för visat intresse och avslutade mötet.


Kurt Lundström                          Lars Erik Sjölund
Protokollförare                            Ordförande