Styrelsemöte 2011-04-08


SeniorNet Botkyrka (SNB)  -   Styrelsemötet kl. 14.00 den 8 april 2011

 

Lokal: Kansliet Seniorhuset, Grödingevägen 2, Tumba

Närvarande

Ordförande Lars Erik Sjölund (LES)
                          Kassör Bengt Gulin (BG)
                          Sekreterare Kurt Oskar Lundström (KOL)
                          Ledamot Sten Rissler (SR)
                          Ledamot Dini Lindström (DL)
                          Ledamot Stig Sandström (SS)
                          Adjungerad Eva Nylund (EN)
                          Adjungerad Kent Larson (KL)


 1. Ordförande LES öppnade mötet

 2. Dagordningen godkändes

 3. Protokoll från föregående möte godkändes

 4. Skrivelser och rapporter
  a) Bidragsansökan har sänts in via brev till Botkyrka kommun för år 2011. Enligt önskemål från kommunen kommer bidragsansökan med bilagor även att insändas digitalt baserat på instruktioner som finns på kommunens hemsida. Förfarandet är nytt från och med detta års ansökan.

  b) Ny Fas3-bekräftelse undertecknad och godkänd. För närvarande och till vidare sysselsätter SNB två Fas3-personer enligt avtal med Arbetsförmedlingen.

 5. Ekonomi
  a) Kurslokalen i Alby har gett bidrag i form av hyresinkomster samt bidrag från kursverksamhet under hösten 2010 samt t o m våren 2011. Utvärdering ska ske tillsammans med Subtopia under april 2011 för eventuell förlängning av avtalet inför höstens aktiviteter.

  b) Eventuell uthyrning till ABF och Alby Folkhögskola ska diskuteras vidare under våren. Folkhögskolan kan inte ge besked förrän tidigast i augusti, vilket betyder att vi får planera in andra aktiviteter i kurslokalen i stället.

  c) BG lämnade rapport. Ekonomi och kassaflöde är under kontroll.

 6. Kursverksamhet
  a) ABF - Fortlöpande kontakter och förhandlingar pågår om formera kring vår samverkan.

  b) Utvärdering av vårterminen 2011 ska ske snarast så att EN kan fakturera för hyreskostnader samt assistentstöd

 7. Seniorhuset
  a) Samarbetsfrågor husmöte hölls den 31 mars 2011. Vid nästa husmöte ska diskuteras, bemanningen av receptionen på entréplanet samt frågan om hur den gemensamma marknadsföringen av Seniorhuset ska hanteras.

  b) Övrigt diskuterades:
        - Eventuell skylt över entrén
        - Organisera parkeringen av bilar på gårdsplanen. SR fick i uppdrag att komma med förslag på parkeringstillstånd för funktionärer och gäster. Viss omflyttning skulle ske av skylt för parkeringen.

 8. Övriga frågor
  a) Arbets- och ansvarsfördelningen inom styrelsen
  b) Seniorsurfen - kontakt- och samordningsansvarig. Dini är kontaktperson
  c) Fredagsträffarna startar till hösten med en presentation av Släktforskningsföreningen
  d) Bengt kollar kostnader samt övrigt avseende programmet Illusion
  e) Beslutades undersöka intresse för smartphones - ämne för fredagsträff?
  f) Gunilla får stöd med hemsidan av Stig Sandström med support från Sten Rissler

 9. Nästa möte beslutades bli den 10 maj 2011, kl 10.00

 10. Mötet avslutas. LES tackade för visat intresse och avslutade mötet


Kurt Lundström                                             Lars Erik Sjölund
Protokollförare                                               Ordförande