Styrelsemöte 2011-05-10


SeniorNet Botkyrka  -   Styrelsemötet kl. 10.00 den 10 maj 2011

Lokal: Kansliet Seniorhuset, Grödingevägen 2, Tumba


Närvarande:    Ordförande Lars Erik Sjölund (LES)
                                                     Kassör Bengt Gulin (BG)
                                                     Sekreterare Kurt Oskar Lundström (KOL)
                                                     Ledamot Dini Lindström (DL)
                                                     Ledamot Sune Nilsson (SN)
                                                     Ledamot Stig Sandström (SS)
                                                     Suppleant Bengt Söderström (BS)
                                                     Adjungerad Eva Nylund (EN)
                                                     Adjungerad Alf Dahlgren (AD)
                                                     Adjungerad Kent Larson (KL)
                                                     Adjungerad Rune Tungström (RT)


 1. Mötets öppnades

 2. Dagordningen godkändes

 3. Protokoll från föregående möte godkändes.

 4. Skrivelser och rapporter       
  a) Bemanningsfrågan sommarperioden, beslutades enligt presenterad skrivelse
  b) Datorstugans öppettider. Beslutades till kl 13-16 onsdgar t o m 20 juni. Öppnas åter den 10 augusti
  c) Artikel till PRO-pensionären och Stockholmsdistriktet av Unionen via ordförande Kurt Trogen. KOL rapporterade.
  d) Öppet Hus den 10 juni tillsammans med SPF. Beslutades, men bekräftelse från PRO behövs.
  e) KOL, AD och KL deltar idag kl 15.00 vid projekt "Officiell release av Internetdagarna 2011". KOL rapporterade.
  f) DL rapporterar från ABSs årsmöte den 27 april 2011.
  g) RT rapporterade frön Mötesplats Hallund. 7 träffar har genomförs, uppskattats av deltagarna.

 5. Ekonomi
  a) BS presenterade ett Likviditetsinstrument som exempel på hur föreningen lätt kan följa kassaförändringarna månad för månad.
  b) BG presenterade balans- och resultaträkningar per den 10 maj 2011, som visade att det ekonomiska läget är gott. Beslutades att likviditetsutvecklingen fortlöpande ska kontrolleras av BG och KOL.

 6. Kursverksamhet
  a) ABF har preliminärbokat kurslokalen i Alby måndagar kl 18.00 - 20.30 samt onsdagar kl 18.00 - 20.30 med start vecka 37. ABF har vidtalat Kertin Edman att fungera som handledare. Avtal om hyra av lokal och släktforskningsfaciliteter har ännu inte överenskommits mellan ABF och SeniorNet Botkyrka. Uppdrogs åt LES, BG och KOL att slutföra förhandlingarna med ABF.

  b) EN har utarbetar preliminärt kursprogram för hösterminen 2011. Behöver omarbetas inför handledarmötet.

  c) YH har erbjudit sig att utarbeta ett kursalternativ avseende uttydning av gammelsvenska texter. Utreds vidare.

  d) Handledarträff beslutades till torsdag den 19 maj, kl 10.00 i Seniorhuset.

 7. Seniorhuset
  a) Anhållan har sänts till PRO om disponering av kök och sammanträdesrum för Öppet Hus den 10 juni 2011.
  b) Samarbetsfrågor. Nästa Husmöte den 26 maj 2011, kl 14.00

 8. Övriga frågor
  a) Arbets- och ansvarfördelningen inom styrelsen. Frågan ajounerades till nästa styrelsemöte.

  b) Seniorsurfen - kontakt- och samordningsansvarig är DL. Kristina Ek som är chef på Tullinge Bibliotek har vidtalats att kalla oss till ett samordningsmöte tillsammans med kommunen övriga bibliotek.

  c) Lokalen i Alby behöver städas innan verksamheten kommer igång till hösten.

 9. Nästa möte tisdagen den 31 maj 2011, kl 10.00

 10. Mötet avslutas. LES tackade för visat intresse och avslutade mötet


Kurt Lundström                                          Lars Erik Sjölund
Protokollförare                                            Ordförande