Styrelsemöte 2011-05-31


Protokoll SeniorNet Botkyrka - Styrelsemöte den 31 maj 2011, kl 10.00

Lokal: Kansliet, Seniorhuset, Grödingevägen 2, Tumba

Närvarande
    Ordförande Lars Erik Sjölund (LES)
    Kassör Bengt Gulin (BG)
    Sekreterare Kurt Oskar Lundström (KOL)
    Ledamot Sten Rissler (SR)
    Suppleant Allan Lindqvist (AL)
    Adjungerad Alf Dahlgren (AD)
    Adjungerad Kent Larson (KL)

Ej närvarande
    Ledamot Dini Lindström (DL)
    Ledamot Sune Larsson (SL)
    Ledamot Stig Sandström (SS)
    Suppleant Bengt Söderström (BS)
    Suppleant Yvonne Hagström (YH)
    Revisor Inger Feldhofer ()F)
    Revisorsuppleant Roland Gustafsson (RG)
    Adjungerad Eva Nylund (EN)1.    LES hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat

2.    Dagordningen godkändes.

3.    Protokoll från föregående möten den 10 maj 2011 föredrogs och godkändes.

4.    Skrivelser och rapporter
            - Bemanningsfrågan: Av Fas3-personerna KL och AD slutar AD då han fått ett ordinarie fr o m den 1 juni 2011.
              Beslutades uppdra åt KOL att kontraktera ny Fas3-person omgående.

            - Datorstugan öppettider, kanslibevakning: Fas-3-personalens schemaläggning diskuterades. KOL presenterade ett utkast till mall.
               Uppdrogs åt KL att bearbeta mallen och anpassa schemaläggningen tillsammans med den nya Fas3-personen, som kommer att kontrakteras.

            - SeniorNet artikel i PRO-pensionären: KOL rapporterade att SeniorNet-artikeln finns i medlemsbladet PRO-pensionären som distribueras denna vecka.

            - PTS-projektet och DVD-skivan: KOL, AD och KL rapporterar från ett möte med projekt "Officiell release av Internetdagarna 2011".
              Beslutades att SR bevakar detta område i fortsättningen. KOL sänder info till SR och projekt PTS och BG överlämnar DVD-skivan till SR.

5.    Ekonomi
            a)  BG informerade om kassaläget per 31 maj 2011 samt presenterade beräknade intäkter och utgifter t o m 31 december 2011.
                 Konstaterades att kassasituationen är under kontroll och att budget kommer att kunna hållas inom planerade ramar.

            b)  Investeringsbehov: Större skrivbord i kurslokal.
                    - LES fixar ett extra större skrivbord till lektionssalen i Seniorhuset
                    - KOL begär in offerter avseende licenser för släktforskning till datorerna i lektionssalen i Alby. Förfrågan går till Genline, Arkiv Digital och Riksarkivets SVAR.
                       De preliminära beräkningarna visar på en positiv effekt och att investeringen kommer att stärka föreningen position när det gäller släktforskning.
                    - Beslutades ge Arbetsutskottet (AU) bestående av BG, LES och KOL i uppdrag att ta ställning till offerterna för eventuell slutförhandling med leverantörerna.

            c) Investering i Kurshäften och övrig dokumentation
                    - SNB håller dokumentationen till de olika kurserna. Beslutades påbörja arbetet redan under sommaren

6. Kursverksamhet
            a) Rapport från förhandling med ABF angående avtalsvillkor för hösten bokning av kurslokalen i Alby (tisdagar 2 pass, em och kväll).
                 Förutsättningar är att ABF vill hyra lokalen med datorer installerade med Internet, släktforskningsprogram, studiematerial, men utan handledare och assistenter som de håller själva.
                        - Styrelsen beslutade undersöka möjligheterna att teckna lincensavtal med Genline, Arkiv Digital och Svar. AU får i uppdrag att förhandla vidare med ABF.

            b) Rapporterades att annonsförslag har lämnats till ABF:s programblad jämte artikel om SeniorNet / Seniorhuset att tas in i bladet.

            c) LES rapporterade från Handledarmötet den 19 2011, som hölls baserat på en av EN utarbetat preliminärt kursprogram för höstterminen 2011.
                        - Ytterligare antal handledare och assistenter behöver mobiliseras. LES skriver ett upprop som sänds ut till samtliga medlemmar.

            d) YH rapporterade om läget beträffande av henne utarbetat kursalternativ med uttydning av gammelsvenska texter. YH har meddelat att hon tagit fram ett kursprogram.

            e) IF och RG har rapporterat om förberedelserna av dokumentation / kursmaterial inför höstens kurser i släktforskning.

7.    Seniorhuset
            a) Öppet Hus den 10 juni 2011. Lokal och kök bokat av PRO Yngve Wikström (YW), Tumba
           
            b) PRO har enligt YW problem med digitaliseringen av sitt medlemsregister. Frågeställningen blir om SNB kan erbjuda sig att hjälpta till med digitaliseringen
                 av PRO:s medlemsregister? LES åtar sig att fråga närmare.

            c) Övrigt - Husmöte hölls den 26 maj 2011. KOL har distribuerat separata minnesanteckningar till PRO, SPF och SNB.

8.    Övriga frågor
           a) Arbets- och ansvarfördelning inom styrelsen ajournerades från förra mötet. Ännu ej klart - tas upp nästa gång.

            b) SeniorSurfen - Lägesrapport från DL. Samordningsmöte planerat till den 20 juni 2011, kl 10.00 i Tullinge bibliotek.

            c) Förberedelse av bidragansökningar för kulturaktiviteter. Kommunens kontaktperson är Birgitta Jansson

            d) AL presenterade Kurshäfte och en DVD-skiva från Docendo för utvärdering. AL erbjuder sig att hålla lämplig presentation för fredagsträffarna.
                  Postmottagare för reseerbjudanden.
     

9.    Nästa möte
            - Inget datum fastställdes. LES återkommer med förslag. 


10. Mötet avslutades