Styrelsemöte 2011-08-29


 Protokoll SeniorNet Botkyrka  -  Styrelsemötet måndagen den 29 augusti 2011, kl 13.00

 Lokal:                  Kansliet Seniorhuset, Grödingevägen 2, Tumba

 

Närvarande

Ordförande          Lars Erik Sjölund (LES)

Sekreterare         Kurt Oskar Lundström (KOL)

Ledamot              Sten Rissler (SR)

Adjungerad         Kent Larson (KL)

Ledamot              Dini Lindström (DL)

Ledamot              Sune Nilsson (SN)

Ledamot              Stig Sandström (SS)

Revisor                Inger Feldhofer (IF)

Adjungerad         Eva Nylund (EN)

 

Ej närvarande

Kassör                 Bengt Gulin (BG)

Suppleant           Bengt Söderström (BS)

Suppleant           Yvonne Hagström (YH)

Suppleant           Allan Lindqvist (AL)

Revisorsupp       Roland Gustafsson (RG)

Adjungerad         Gunilla Herkevall (GH)

 

 

1.        LES hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.  

 

 2.        Dagordningen godkändes.

 

 3.        Protokoll från föregående möte den 31 maj 2011 lades till handlingarna.

 

 4.        Skrivelser och rapporter
            
a)     SeniorNet Botkyrka godkänd Fas3 anordnare: Lokal överenskommelse om sysselsättning inom jobb- och utvecklingsgarantins 
                     tredje fas undertecknades den 12 augusti 2011. Nya Fas3 personer kan nu kontrakteras.

            b)      Datorstugans öppettider, kansliets öppettider, telefonbevakning övriga tider, ska SNB ta eventuella pass på entréplanet?
                    - Beslut - Datorstugan 14-16 onsdagar. Kansliets telefontid måndagar 10-13
                    - Eventuella pass på entréplanet

                                i.PRO = kl 10-13 måndag, kl 10-13 och 13-16 tisdag, onsdag kl 10-13, torsdag kl 10-13
                                ii.SPF och/eller SNB = kl 13-16 måndag, 13-16 onsdag, torsdag 13-16

             c)       BG har beställ 1 startpaket Skanix Illusion á 2 400: - + moms = 3 000: -

            d)       KOL presenterade offert på släktforskningsabonnemang. Uppdrogs åt KOL att upphandla Arkiv Digital och Genline till datorerna i kurslokalen i Alby 

            e)        SR rapporterade om analys angående PTS-projektet, DVD- skivan och Internetdagarna. 

 

5.        Ekonomi

            a)        BG informerar om kassaläget per augusti 2011
                    -
Beräknade intäkter och utgifter t.o.m. 31 dec 2011.
                    -
Gjorda investeringar. Ny datorutrustning i kansliet.  

            b)        Investeringsbehov under hösten när det gäller maskinutrustningar och inventarier.
                    -
 Beslutades inköpa ny datorutrustning till Webbmaster
                    -
Beslutades uppdra åt Bengt Gulin om inköp av 2 st TV - skärmar (1 st till kurslokalen, 1 st för externa möten)

            c)        Investering i kurshäften och övrig dokumentation till de olika kurserna.
                    -
Beslut. SNB beställer 10 kursböcker per kurs enligt broschyren
                    -
 Broschyren har beställts i 500 ex

 6.        Kursverksamhet

            a)        LES rapporterar från handledarträffen den 23 augusti kl 13.00. Det kom 29 st handledare/assistenter till mötet

            b)        EN rapporterar om vi behöver fler handledare och assistenter!

            c)        KOL rapporterar att de 9 datorerna i Alby kommer att ha uppkoppling till internet och ett släktforskningsprogram. 
                    Det betyder nya förutsättningar i förhandlingarna med ABF när det gäller deras egna kurser i släktforskning i vår lokal i Alby.    

            d)        SS vad gäller för annonsering av våra egna kurser i olika medier?

            e)        YH rapporterar om läget beträffande hennes framtagna kursprogram.

            f)         IF och RG rapporterar om deras förberedelser av dokumentation/material inför höstens kurser i släktforskning.
                    Beslutades betala kvartal licens till Inger och Roland.

7.        Seniorhuset

            a)        LES rapporterar från Husmötet den 25 augusti. 

            b)        LES rapporterar från Öppet Hus som hölls i Seniorhuset den 10 juni.  

 

8.        Upptaktsmötet den 16 september

            a)        Agendan utformades baserat på inbjudna föredragshållare.  

            b)        Annonsering i tidningen Mitti. Ansökt spontanaktivitetsbidrag beviljats från Kultur och fritidsnämnden

            c)        Uppföljning av bokningen på Loftet samt beställning av kaffe/té med bröd från Restaurang Johanna.

 9.        Övriga frågor

            a)        LES lämnar förslag på arbets- och ansvarsfördelning inom styrelsen. Hänsköts till nästa möte.

            b)        DL och SS lämnade lägesrapport avseende Seniorsurfen och informerade om resultatet från samordningsmötet den 20/6 på Tullinge bibliotek.
                     Protokoll från det mötet hade tidigare distribuerat till styrelsen.

            c)        BG och KOL rapporterar avseende bidragsansökningar:
                        
i.BG. Beviljade medel = grundbidraget för år 2011
                        
ii.BG, KOL. Ansökan av medel = grundbidraget för 2012 har inlämnads inom stipulerad tid
                        iii. Ansökan av rörliga medel för särskilda kulturaktiviteter:Fredagsträffar, Upptaktsmöte 16 sep, SeniorSurf 13 okt,
                             Mötesplatsträffar etc hade också inlämnats inom stipulerad tid.
                       

            d)        DL och SS har skickat förslag till punkter för fredagsträffarna.

            e)        Karl-Erik Gräns, ordförande i Botkyrkabygdens Släktforskarförening, kommer till Hallunda den 23 september och den 30 september till Tullinge

            f)         Dini och Svenne ordnar med kaffe och bröd i Hallunda

 10.      Nästa möte beslutades ske efter Upptaktsmötet den 16 september kl 13.00.

 11.      Mötet avslutades

  

Kurt Lundström                                                 Lars Erik Sjölund 
Protokollförare                                                  Ordförande