Styrelsemöte 2011-10-03


SeniorNet Botkyrka - Styrelsemötet måndagen den 3 oktober 2011, kl 14.00

Lokal:                  Kansliet Seniorhuset, Grödingevägen 2, Tumba

Närvarande

Ordförande                                      Lars Erik Sjölund (LES)
                      Kassör                                           Bengt Gulin (BG)
                      Sekreterare                                     Kurt Oskar Lundström (KOL)
                      Suppleant                                       Allan Lindqvist (AL)
                      Ledamot                                         Dini Lindström (DL)
                      Ledamot                                         Stig Sandström (SS)
                      Suppleant                                       Yvonne Hagström (YH)
                      Adjungerad                                      Eva Nylund (EN)
                      Adjungerad                                      Stefan Gorzó von Bilkei (SGvB)
                      Adjungerad                                      Görel Movérare (GM)

Ej närvarande

Suppleant                                       Bengt Söderström (BS)
                      Revisorsuppleant                             Roland Gustafsson (RG)
                      Adjungerad                                     Gunilla Herkevall (GH)
                      Ledamot                                         Sten Rissler (SR)
                      Ledamot                                         Sune Nilsson (SN)
                      Revisor                                           Inger Feldhofer (IF)
   


1.        LES öppnade mötet

 

2.        Dagordningen godkändes

 

3.        Protokoll från föregående möte den 29 augusti 2011 lades till handlingarna.

 

4.        Skrivelser och rapporter

a)      SeniorNet Botkyrka har som godkänd Fas3 anordnare kontrakterat 2 nya Fas3-personer. GM och SGvB

b)      Till Upptaktsmötet kl. 10.00 – 12.30 den 16 september på Loftet kom drygt 70 personer.

c)      Subtopia bjöd SeniorNet på 50 fribiljetter till premiären på en internationell cirkusföreställning i Cirkushallen den 25 september.

d)      KOL rapporterade från mötet den 16 september på Seniorhuset: Projektet Digitala agendan och Kampanjen Digidel
   (digital delaktighet).   KOL har anmält SNB som deltagare i Digidel

e)      Ska följande öppettider fastställas eller modifieras:

· Tidigare Beslut: Datorstugan kl.14-16 onsdagar. Besöksfrekvensen är god.

· Kansliets telefontid måndagar 10-13. Förblir oförändrad.

· Pass på entréplanet beslutades: SNB bemannar = måndagar, onsdagar, torsdagar kl 13-16.

f)       Bevakning och utveckling av kommunens mötesplatser:

· Hallunda mötesplats varje onsdag: bevakas av Rune Tungström och Pentti Rintala

· Tumba mötesplats: enligt platschefen Annika Welander avvaktar man tills vidare med ytterligare dator och It insatser

·  Vårsta mötesplats. SS och YH utvecklar och håller kontakten med Vårsta.

g)      SS rapporterade om marknadsföringsinsatser:

·  vad gäller annonsering i olika medier

·  kollat upp och besökt: Radio Botkyrka och Botkyrka Närvaro. Beslutades att avvakta med ytterligare åtgärder tills vidare.

 

5.        Ekonomi

a)      BG informerar om kassaläget per 3 oktober 2011:

· Beräknade intäkter och utgifter t.o.m. 31 dec 2011.

· Utrymme finns för ytterligare investeringar.  

b)      Beslutades inköp av bärbar dator för receptions service. 

 

6.        Kursverksamhet

a)      EN rapporterade ändringar i kursprogrammet pga. för få deltagare, handledare och assistenter på vissa kurser. Annonsering?

b)      KOL rapporterade att internet nu fungerar avseende släktforskningsprogrammen Arkiv Digital och Genline i kurslokalen i Alby samt
   att även ABF använder lektionssalen på måndagskvällar för kurser i släktforskning.    

c)      YH rapporterar om läget beträffande hennes framtagna kursprogram. Beslutades omarbeta kursutformning och kurspris.

 

7.        Seniorhuset

LES rapporterar från Husmötet den 29 september.  

·     Beslutades att en grupp bestående av de som var med under hela förhandlingsprocessen föreningarna emellan och fram till hyresavtalet per 1 september 2010 med kommunen skulle träffas och samråda före kommande Husmöte som sker den 27 oktober. Gruppen skulle utvärdera erfarenheterna av samarbetet i Seniorhuset. Hur var det tänkt? Hur har det blivit? SPF skulle respresenteras av Ingrid Hedin och PRO av Olle Fredriksson.

·     Beslutades att ett studiebesök skulle organiseras till Pensionärernas Hus i Strängnäs för att få idéer hur de ingående föreningarna administrerat eventuella gemensamma aktiviteter och kaféverksamhet.  

·     Beslutades att Seniorhuset enbart skulle hållas öppet under Äldreveckan för kommunens seniorer under de redan fastställda öppettiderna för Receptionen.   

 

8.        Seniorsurf den 13 oktober

a)      SS rapporterade vad gäller annonsering och övriga förberedelser med kommunens bibliotek

b)      Bemanning utsedd till kommunens samtliga bibliotek och utsedda kontaktpersoner på de olika biblioteken

c)      SeniorNet Sweden har sänt ut affischer och broschyrer till biblioteken

d)      Annonsering om SeniorSurfen sker i tidningen Mitti både den 4 och den 11 oktober

 

9.        Övriga frågor

a)      LES lämnar förslag på kommittéer, arbets- och ansvarsfördelning inom styrelsen.

b)      SS sammanställer program baserat på anteckningarna från fredagsträffarna som skickas i god tid före respektive fredag till Bengt, Lars-Erik, Eva och Gunilla Herkevall för presentation på hemsida samt distribution via e-post. 

 

10.     Nästa möte beslutades till måndagen den 24 oktober kl 14.00.

 

11.     LES tackade för trevliga och konstruktiva diskussioner och förklarade mötet avslutat.


       Kurt Lundström                        Lars Erik Sjölund
Protokollförare                          Ordförande