Styrelsemöte 2011-11-21


Protokoll Styrelsemöte SeniorNet Botkyrka (SNB) den 21 november 2011, kl 14.00

Plats: Seniorhusets kansli

 Närvarande

Ordf.                             Lars-Erik Sjölund (LES)

Kassör                         Bengt Gulin (BG)

Sekreterare                   Kurt Oskar Lundström (KOL)

Ledamot                       Sten Rissler (SR)

Ledamot                       Dini Lindström (DL)

Ledamot                       Sune Nilsson (SN)

Ledamot                       Stig Sandström (SS)

Suppleant                     Yvonne Jansson Hagström (YJH)

Adjungerad                   Eva Nylund (EN)

Adjungerad                   Stefan Gorzó von Bilkei (SgvB)


1.                                  Mötet öppnades av LES

2.                                  Dagordningen godkändes

3.                                  Föregående protokoll godkändes, lagt till handlingarna

4.a                               Skrivelser och rapporter
                                 
   LES rapporterade från Möte hos Digidel, på kommunen den 16/11 2011, där det sägs att 10.000 seniorer i Botkyrka står utanför den digitala gemenskapen.
                                    Vårt mötes deltagare var oense om den siffran och ansåg den missvisande rent logiskt.
                                    Förslag till att motverka detta utanförskap, oavsett antal personer, var att bifoga kallelse/inbjudan till våra verksamheter via t ex hyresavie.

4.b                               Inga noteringar

4.c                                KOL rapporterade om Digidel och vår samverkan där inom vår kommun. En kampanjledare bör engageras från SNB att gälla fram till 2013.
                                   
KOL föreslog LES och KOL som kampanjledare och SGvB som administratör/kontaktperson i detta kommande arbete fram till år 2013.
                                   
Bör också noteras att vi är en ideell organisation medan de övriga PRO, SPF m.fl. representanter är anställda.

4.d                               KOL rapporterade om Seminarium 21 ,22, 23 november Den Digitala Agendan, dit Christina Tärnström, KOL, LES och SGvB är anmälda att delta den 23 november.

4.e                              SN rapporterade från möte med “Idégruppen” den 6/11, där man diskuterat att ha vissa övningsträffar för tidigare kursdeltagare, för att träna in det kurserna gav ordentligt.
                                   Handledare/assistenter kan anmäla sig till stöd vid dessa tillfällen. Liknande förslag diskuterades för tidigare kursdeltagare i Bildpresentation, en fortsättning
                                   på 2-1,5 timmar för ca 50 kr/gång, för att stärka nyvunna kunskaper. 
                                   Denna form av tilläggskurser (frivilliga kan också vara ett sätt att få behålla våra medlemmar. Med andra ord "mer datastuga".
                                   Det fyller både kunskapströst och de sociala behov som vi ser finns ute i leden.
                                            

5.                                 Ekonomi
                                    BG meddelar att vår ekonomi är i god ordning enligt planerad budget.
                                    En del plaanerade mindre investeringar gjorts under föregående månad.
                                    Mötet ger vår kassör i uppdrag att se över höstens ytterligare investeringsbehov, som t ex hörlurar till elevdatorerna.                              

6.                                 Kursverksamhet
              
                     EN rapporterar att allt är lugnt just nu. Möte med handledarna planeras före december månads utgång.
                                    Just nu avvaktar vi med att söka fler Fas-3-personer till efter nyår.

7.                                  Seniorhuset

7.a                                Inga noteringar

7.b                                KOL gav kort rapport om studiebesök på Pensionrernas hus i Strängnäs. Här finns Datorstuga med Internetkafé.

7.c                                Hur blir det med Öppet Hus?        Svar: inget klart ännu
                                    Äldreveckan?                               Svar: har redan passerats vid dagens datum.
                                    SNBs bemanning av receptionen?  Svar: fastställdes vid förra Husmötet. Nästa Husmöte den 24 november 2011, kl 14.00

8.                                 Övriga frågor
                                    - Dini meddelar att hon inte skriver protokoll över biblioteksträffarna i Hallunda från och med nyåret. Men hon fortsätter gärna att arrangera kaffestunderna.
                                    - Seniorhusets PUB-aftnar startade den 9 november för "husets" alla medlemmar.
                                    - SS skickar in underlag för vår annons om vårens fasta verksamheter till Birgitta Jansson på kommunen
                                    - Hösten 2011 avslutas den 2 december 2011
                                    - Vårterminen startar den 13 januari 2012 med öppet möte i Tullinge Biblioteket, följt av Hallunda bibliotek den 20 januari 2012.
                                    - Nästa styrelsemöte hålls i Seniorhuset den 12 december 2011, kl 14.00

Vid anteckningarna    /    Yvonne J Hagström