Årsmötesprotokoll 2012-04-16


SeniorNet Botkyrka (SNB)
Årsmötesprotokoll
2012-04-16

 

Lokal:           Seniorhuset, Grödingevägen 2, Tumba 

Närvarande: 36 personer

Bengt Gulin, Lars Sjölund, Sune Nilsson, Kurt Lundström, Sten Rissler, Stig Sandström, Dini Lindström, Christina Ternström Frostegren, Gunilla Sätterberg, Ann Goetzinger, Yvonne Hagström, Rune Tungström, Gunnel Lundström, Sven Ekblom, Birgitta Harrysson, Leif Åkehag, Stefan Gorzó von Bilkei, Henry Persson, Leif Löfgren, Maarja Joandi, Gunilla Herkevall, Bengt Lyrberg, Denise Grandell, Maj Britt Persson, Kerstin Edman, Görel Movérare, Rolf Carlsson, Dick Lauren, Eric Gustafsson, Olle Bengtsson, Ann-Marie Peters, Britt Arenander, Birgitta Gulin, Ulla Blomberg, Maria Mendoza, Kurt Trogen

1.            Föreningens ordförande, Lars Erik Sjölund, hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

2.            Till ordförande för mötet valdes Kurt Trogen och till sekreterare Kurt Lundström.

3.            Till justeringsmän och rösträknare valdes Britt Arenander och Gunilla Sätterberg att jämte ordföranden justera årsmötesprotokollet.

4.            Röstlängd upprättades och godkändes genom lista där 36 personer noterat sin närvaro.

5.            Fastställdes att årsmötet utlysts i stadgeenlig ordning.

6.            Den föreslagna dagordningen fastställdes.

7.            Kassören Bengt Gulin presenterade styrelsens årsberättelse och årsredovisning.
                Styrelsens arbetsutskott har bestått av ordförande, kassör och sekreterare.

8.            Revisionsberättelsen föredrogs och lades till handlingarna.

9.            Fastställdes balans- och resultaträkning.

10.          Beslutades om ansvarsfrihet för styrelsen.

11.          Beslutades godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition och att årets resultat balanseras i ny räkning. 

12.          Verksamhetsplan föredrogs av Kurt Lundström och Bengt Gulin presenterade budgetförslag, varefter årsmötet godkände
                både verksamhetsplan och budget.

13.         Beslutades om oförändrad års- och medlemsavgift som är till SeniorNet Sweden 250 kronor varav 100 kronor återbetalas till SeniorNet Botkyrka.                   Beslutades att ingen avgift utöver dessa 100 kronor skall tas ut och att behålla oförändrade kursavgifter.  

14.         Beslutades om oförändrade arvoden, 500: - per termin, till styrelsen och kursledarna.

15.         Beslutades oförändrat antal ledamöter och suppleanter i styrelsen.

16.                - Lars Sjölund omvaldes till ordförande för ett år.

                      - Sune Nilsson och Kurt Lundström valdes förra året till och med 2012.
                      - Bengt Gulin, Sten Rissler, Stig Sandström och Christina Ternström Frostegren valdes på två år till och med 2013.
                      - Som styrelsesuppleanter till och med 2012 valdes Yvonne Hagström, Gunilla Sätterberg, Ann Goetzinger.

17.        Till revisor valdes Inger Feldhofer med Roland Gustafsson som revisorssuppleant.

18.        Till valberedning valdes Rune Tungström (sammankallande) och Pentti Rintala.

19.         En motion hade inkommit från Leif Åkehag om att inbjuda externa informatörer/föredragshållare vid fredagsträffarna.
               Styrelsen hade positivt tagit till sig motionen och beslutat verka i dess anda. Inga andra motioner hade inkommit.

20.         Inga övriga frågor anmäldes när ordföranden förklarade ordet fritt.

21.         Mötesordföranden förklarade därefter förhandlingarna avslutade. Kurt Lundström, mötessekreterare                                        Kurt Trogen, mötesordförandeJusteras:


Britt Arenander                                                                            Gunilla Sätterberg