Resultat- och Balansräkning 2011


Verksamhetsåret 2011-01-01 - 2011-12-31


RESULTATRÄKNING

KOSTNADER


INTÄKTER


2011 2010

2011 2010Annonser 15 864 15 185
Avveckling flyttfond
19 000
Avgift dagskasseins. 190

Bidrag ABF 38 575 16 670
Avskrivningar 20 000 650
Bidrag Botkyrka kom 70 760 88 000
Bok- och DVD-inköp 3 461

Bidrag SNSw 37 786 25 900
Datorkostnader 87 142 40 325
Bok- och DVD-försälj 3 064
El Tumba 10 425

Datorstuga 2 659
Ersättningar 24 463 18 500
Fas 3 intäkter 86 207
Facklitteratur 6 046 3 067
Kaffekassa  11 532
Förbrukningsinventarier 543 2 049
Kursavgifter 120 400 83 200
Försäkringar 2 820 2 333
Kursmaterial 32 190 19 800
Hemsidan 299 299
Licensintäkter 7 960 1 950
Kontorsmaterial 17 091 8 923
Ränteintäkter 1 071 198
Kursmaterial 27 134 24 859
SeniorNet-träffar 12 332 14 958
Ledararvode 0 3 000
Uthyrning lokaler 14 850
Licenser 31 309 15 328
Övrigt
336
Lokalhyra Tumba, Alby 73 208 44 817Lokaltillbehör 23 405 18 392Medl.avg styrelsen 1 750 2 150Möteskostnader 8 393 11 702Porto pg-avgifter 2 959 2 601Reklamtrycksaker 14 046 3 497Resor 32 344 18 330Städning Tumba 9 400
Tele/bredband 27 152 17 736Övrigt 12 393 11 229Årets resultat -12 451 5 040


Summa: 439 386 270 012
Summa: 439 386 270 012
BALANSRÄKNING

TILLGÅNGAR 2011 2010
SKULDER 2011 2010Plusgiro 813 351
Reservationer 4 750 20 234
Bank 15 000 12 535
Leverantörsskulder 11 000 0
Inventarier 20 000 40 000
Balanserat resultat 50 954 45 914
Förskottsbetald hyra 18 440 18 302
Årets resultat -12 451 5 040


Summa: 54 253 71 188
Summa: 54 253 71 188