Kallelse årsmöte 2012-04-16Kallelse till SeniorNet Botkyrkas årsmöte måndagen den 16 april, kl 13.00
Seniorhuset, Grödingevägen 2, Tumba

 Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 2 april 2012

 

Förslag till dagordning

 1.        Mötet öppnas.

 2.        Val av ordförande och sekreterare för mötet.

 3.        Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte mötesordförande justera årsmötesprotokoll.

 4.        Upprättande och godkännande av röstlängd.

 5.        Beslut om årsmötet blivit behörigen utlyst.

 6.        Fastställande av dagordning.

 7.        Föredragning av styrelsens årsberättelse och årsredovisning.

 8.        Föredragning av revisionsberättelse.

 9.        Fastställande av balans- och resultaträkning.

 10.     Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

 11.     Föredragning av styrelsens verksamhetsplan och budgetförslag.

 12.     Årsmötets godkännande av verksamhetsplan och budgetförslag.

 13.     Beslut om klubbens årsavgift och kursavgifter för det nya verksamhetsåret.

 14.     Beslut om arvoden och övriga ersättningar.

 15.     Beslut om antal ledamöter och suppleanter i styrelsen.

 16.     Val av ordförande.

 17.     Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter.

 18.     Val av revisor och revisorssuppleant.

 19.     Val av valberedning, två personer varav en sammankallande.

 20.     Motioner; tillställs styrelsen senast två veckor före mötet.

 21.     Övriga frågor.

 22.     Mötet avslutas.