Konstituerande styrelsemöte 2012-04-16


Konstituerande styrelsemöte i SeniorNet Botkyrka (SNB) den 16 april 2012

Lokal:             Seniorhuset Tumba  

 

Styrelsens sammansättning enligt årsmötets beslut 2012-04-16.

Ordförande        Lars Erik Sjölund (LES)                                             Närvarande
                     Ledamot             Bengt Gulin (BG)                                                       Närvarande
                     Ledamot             Sune Nilsson (SN)                                                     Närvarande
                     Ledamot             Kurt Lundström (KL)                                                  Närvarande
                     Ledamot             Christina Ternström Frostegren (CTF)                      Närvarande
                     Ledamot             Sten Rissler (SR)                                                       Närvarande
                     Ledamot             Stig Sandström (SS)                                                  Närvarande
                     Suppleant           Gunilla Sätterberg (GS)                                              Närvarande
                     Suppleant           Ann Goetzinger (AG)                                                  Närvarande
                     Suppleant           Yvonne Hagström (YH)                                               Närvarande
                     Adjungerad        
Stefan Gorzó von Bilkei                                              Närvarande

 

1.         Mötet öppnas.

2.         Godkännande av dagordning - Ja

3.         Val av protokollförare Kurt Lundström

4.         Konstituerande av styrelse.

  Årsmötet 2012-04-16 beslutade styrelsens sammansättning enligt ovan med
                      Lars Erik Sjölund som ordförande för ett år enligt årsmötesbeslut

              Styrelsen beslutar att konstituera sig enligt följande
                     Vice ordförande     Sten Rissler
                     Kassör
                  Bengt Gulin
                     Sekreterare            Kurt Lundström
                     Ledamot                Sune Nilsson 
                     
Ledamot                Stig Sandström
                     Ledamot                Christina Ternström Frostegren 
  
                  Suppleanter          Gunilla Sätterberg, Ann Goetzinger och Yvonne Hagström 

5.         Beslutades att ordföranden och kassören tecknar föreningen var för sig.

6.         Övriga frågor

a)    Samtliga förslag enligt Rapport 2012-04-13 avseende PekPlatteProjektet godkändes, vilket befullmäktigar CTF att som utsedd projektledare mobilisera i enlighet med det som föreslagits i rapporten, vilken bifogas dagens protokoll - bantat-ppp-förslag

b)    Styrelsen beslutade vidare att uppdra åt CTF och BG att inhandla pekplattor enligt styrelsens direktiv samt att CTF utarbetar en dagordning för hur utbildning ska ske. CTF utser och kallar en pilotgrupp som utöver henne består av Sune, Stig, Bengt, Lars, Kurt, Pentti, Stefan, Britt och Gunilla. Totalt 10 st.

c)    Beslutades att varje ledamot i styrelsen till nästa möte tänker igenom och föreslår hur verksamheten framöver behöver organiseras, administreras samt vilka områden och aktiviteter som ledamoten skulle vilja ha ansvaret för. Beslutet föranleds av att föreningens storlek kräver att styrelsens ledamöter tilldelas sina ansvarsområden så att inte alla litar på alla. Närmast ligger frågan om ansvaret för kansliadministrationen Denna punkt hänskjuts till nästa styrelse.

d)    Öppet Hus. Idégruppen tar ansvaret.

 7.         Ordförande förklarade därefter mötet som avslutat.

 Kurt Lundström                                                  Lars Sjölund
 Sekreterare                                                        Ordförande
Underordnade sidor (1): PekPlatteProjektet