Motion


 Tullinge 2012-04-02

 

Styrelsen  -  SeniorNet  Botkyrka

 Motion inför årsmötet 2012

 Ärende: Externa  föreläsare/informatörer vid ”fredagsträffar”

Som relativt ny medlem i SeniorNet Botkyrka har jag kunnat konstatera att de ”fredagsträffar” som  anordnats under det senaste året har behandlat intressanta och för oss lite äldre viktiga frågor inom främst datorområdet. Träffarna, som genomförts av engagerade och mycket kompetenta medlemmar (främst från styrelsen) i vår förening,har så vitt jag kunnat bedöma varit mycket uppskattade av deltagarna. Jag ser det därför som angeläget att föreningen fortsätter med dessa träffar i sin nuvarande utformning.

För att främja och vidga våra medlemmars kunskaper inom ett lite bredare IT-perspektiv skulle man dock kunna tänka sig att som komplement anordna informationer/föreläsningar där (på ett lättsamt sätt)  den mera allmänna utvecklingen inom området informationsteknolog behandlades.

Ämnen för sådana ”kompletteringsträffar” skulle exempelvis. kunna vara:

 - PTS (Post och Telestyrelsen)  Vad gör dom ? 

 - Utvecklingen  av våra telestationer från manuella snörvä xlar till datorstationer (där Tumba var en av de första i Sverige).

 - Från järntråd till fiberkabel

 - Fasta och mobila telenät. Vad händer och vart är vi på väg ?

  - Datorer hos polisen

  - Datorer i sjukvården

Om informationsträffar av ovannämnda typ skall genomföras krävs sannolikt att externa föreläsare engageras och ett något större publikunderlag än vid våra Hallunda- resp.Tullingeträffar. Därför  bör dessa ”kompletteringsträffar” genomföras som gemensamma samlingar. Man skulle även kunna utannonsera  dessa träffar (t ex i Mitt i Botkyrka) som öppna för alla seniorer inom vårt närområde och den vägen kanske kunna rekrytera nya medlemmar.

Ett arrangemang enligt ovan kräver då en större lokal än de vi normalt använder vid våra fredagsträffar. Det torde dock inte vara omöjligt att för något eller några tillfällen per termin uppbringa en sådan lämplig lokal inom kommunen.

En annan icke oväsentlig fråga är: Hur hitta lämpliga föreläsare/informatörer?
Jag tror helt enkelt att flera av oss medlemmar efter lite tankemöda kan hitta sådana inom bekantskapskretsen/vänkretsen.

 

Förslag  

 Föreslår att årsmötet uppdrager åt styrelsen att:

1. Undersöka intresset hos våra medlemmar för informationsträffar enligt ovan.

 2. Närmare undersöka möjligheterna för genomförande om intresset är påtagligt.

3. Arrangera en (eller två)  försöksföreläsningar (om genomförande synes möjligt).

 

Leif  Åkehag
 Elgentorpsvägen 22
 146 30 TULLINGE

Tel: 08-742 13 10
       073-050 00 59

E-post: leif.akehag@telia.com