Revisionsberättelse 2011REVISIONSBERÄTTELSE

SENIORNET BOTKYRKA


I min egenskap av revisor i SeniorNet Botkyrka har jag granskat föreningens räkenskaper och styrelsens årsredovising verksamhetsåret 2011 samt tagit del av protokollen från styrelsens sammanträden. Under revisionen har inte framkommit anledning till anmärkning beträffande redovisningshandlingarna, föreningens bokföring eller förvaltning i övrigt.

Jag tillstyrker därför

            att resultaträkningen och balansräkningen per 2011-12-31 fastställs
            att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2011

Tullinge den 1 mars 2012

Inger Feldhofer