Styrelsemöte 2012-01-09


SeniorNet Botkyrka (SNB)  -   Styrelsemöte måndagen den 9 januari 2012, kl 10.00

 Lokal:              Kansliet Seniorhuset, Grödingevägen 2, Tumba

 

Närvarande

Ordförande                                    Lars Erik Sjölund (LES)
                        Kassör                                           Bengt Gulin (BG)
                        Sekreterare                                   Kurt Oskar Lundström (KOL)
                        Ledamot                                        Sten Rissler (SR)
                        Ledamot                                        Dini Lindström (DL)
                        Ledamot                                        Sune Nilsson (SN)
                        Ledamot                                        Stig Sandström (SS)
                        Suppleant                                      Allan Lindqvist
                        Adjungerad                                   Eva Nylund (EN)
                        Adjungerad                                   Stefan Gorzó von Bilkei (SGvB)
                        Adjungerad                                    Görel Movérare (GM)


 1. Mötet öppnas av LES

 2. Dagordningen godkändes.

 3. Föregående protokoll godkändes, lades till handlingarna.

 4. Skrivelser och rapporter
  a) BG informerade att kommunen redan beviljat rörligt bidrag för år 2012.
  b)
  PRO, SPF och SeniorNet bjuder in gemensamt i Seniorhusets namn till Öppet hus 16/2 med SPF som dirigent. Ansvarig som kontaktman från SeniorNet är LES.

 5. Ekonomi: BG presenterade beräknat bokslut för 2011
  Efter genomgång av resultat, bokslut, enades om att avskrivningarna skulle anpassas så att vi visar ett smärre negativt resultat för 2011
  i storleksordningen 2.000 till 3.000 kronor. Preliminär budget för 2012 diskuterades.

 6. Kursverksamhet. EN lämnade en översiktlig ställningsrapport.

 7. Seniorhuset
  a)
  LES avrapporterade från Digidel kampanjens ledningsgrupp och hur samverkan planeras med PRO och SPF inom Seniorhuset
  .
  b)
  Månadsmöte kommer att hållas torsdagen 26 januari med SPF som samordnare vid mötet. 

 8. Övriga frågor
  a) ABFs halvårsmöte - Dini bevakar utsedd, utsedd till protokollsjusterare
  b) Fredagsträffarna
  i.   Under vårterminen ordnar Dini kaffe i Hallunda
  ii.  Stickan och Dini samordnar program till mötena
  c) I Framtidsgruppen ingår Sune, Stig, Kurt med Sune som samordnare och styrelsens kontaktperson
  d) Uppdrogs åt Sune, Stig, Sten och Lasse att formulera och sända in en motion till SeniorNet Swedens årsmöte, med krav på snabbare och
  tydligare rapportring av ekonomins utveckling under året ställt mot årsbudgeten.
  e) LES rapporterade att fortsättningsvis måste vi själva ordna städning av lektionssalen i Alby och de egna lokalerna i Seniorhuset.
  Var och skulle komma med förslag på alternativa lösning. Kanske samma städfirma kan klara bägge?

 9. Nästa styrelsemöte onsdag den 29 februari 2012, kl 09.30

 10. LES tackade deltagarna för bra diskussioner och förklarade mötet avslutat.
 

Kurt Lundström                         Lars Erik Sjölund 
Protokollförare                           Ordförande