Styrelsemöte 2012-02-29


Styrelsemöte onsdagen den 29 februari 2012, kl 09.30

Lokal:             Kansliet Seniorhuset, Grödingevägen 2, Tumba

Närvarande
                      Ordförande                                        Lars Erik Sjölund (LES)
                      Kassör                                              Bengt Gulin (BG)
                      Sekreterare                                       Kurt Oskar Lundström (KOL)
                      Ledamot                                           Sten Rissler (SR)
                      Ledamot                                           Dini Lindström (DL)
                      Revisor                                             Inger Feldhofer (IF)
                      Adjungerad                                       Stefan Gorzó von Bilkei (SGvB)

Kallade men inte närvarande
                      Ledamot                                            Sune Nilsson (SN)
                      Suppleant                                          Bengt Söderström (BS)
                      Suppleant                                          Yvonne Hagström /YH)
                      Suppleant                                          Allan Lindqvist (AL)
                      Ledamot                                            Stig Sandström (SS)
                      Adjungerad                                         Eva Nylund (EN)
                      Adjungerad                                         Görel Movéare (GM)

                      Adjungerad                                         Christina Ternström Frostegeren (CTF)
                      Adjungerad                                         Gunilla Herkevall /GH)
                      Revisorsuppleant                                 Roland Gustafsson (RG)

1.        Mötet öppnas av LES

2.        Dagordningen godkändes med tillägg.

3.        Föregående protokoll godkändes, lades till handlingarna.  

4.       Skrivelser och rapporter
            a)      
LES rapporterade från Digidel kampanjledningsmöte 23 februari 2012 på Plan 4 kommunalhuset
            b)      
KOL rapporterade att ett svar kan förväntas från Internetfonden i månadsskiftet mars/april på ”Ansökan om 200 000 kr som sänts in till Internetfonden
                      jämte investeringskalkyl för inköp av 20 st pekplattor. Dokumentation har tidigare sänts till styrelsen.  Christina Ternström Frostegren (CTF)
                      bistod KOL på ett bra sätt vid utformningen av ansökan.

5.        Ekonomi
            a)      
BG presenterade beräknat bokslut för 2011 som anpassats enligt rekommendationer från förra styrelsemötet.
            b)      
Styrelsen godkände presenterat bokslut samt budgetförslag

6.         Årsmötet 2012
            a)      
Tid måndagen den 16 april kl 13.00 och plats Seniorhuset. Kurt Trogen vidtalas som ordförande vid årsmötet
            b)      
Styrelsens redovisningshandlingar
                        i.     
Verksamhetsberättelse
                       ii.     
Ekonomisk rapport
                      iii.     
Verksamhetsplan och budget
            c)       
BG och SGvB sänder ut kallelse och redovisningshandlingar till årsmötet. KOL supportar
            d)      
Styrelsen samlas den 4 april kl 16.05 för att behandla eventuella motioner.

7.        Kursverksamhet, planering fortgår i vanlig ordning

8.        Seniorhuset, LES kontaktar nya ordföranden i PRO Tumba

9.        Övriga frågor
            a)      
Operativsystem för surfplattor, teknikgruppen utvärderar
            b)      
Inställningar för elevdatorer, enhetlig startmeny vid ingång till respektive kurs som är låst enligt direktiv till SGvB från SN. SGvB
                      kommer med förslag som avstäms med SN, BG. LES, EN samt SR
.
            c)      
Databasförberedelser. SGvB kommer med förslag som. avstäms med EN
            d)      
Städning av våra lokaler. Inger och Kurt talar med Subtopia om städningen i lektionssalen i Alby. LES tar tag i frågan avseende lokalerna i Seniorhuset

10.      Nästa möte den 4 april 2012, kl 16.05

11.      Mötet avslutades LES tackade deltagarna för bra diskussioner och förklarade mötet avslutat.

        Kurt Lundström                    Lars Erik Sjölund 
        Protokollförare                     Ordförande