Styrelsemöte 2012-05-21


SeniorNet Botkyrka (SNB)

Lokal:                   Seniorhuset, Tumba  

Tid:                       Måndag den 21 maj 2012, kl 13.00

Närvarande:        Ordförande            Lars Erik Sjölund (LES)
                            Ledamot               Sune Nilsson (SN)
                            Ledamot               Kurt Lundström (KL)
                            Ledamot               Christina Ternström Frostegren (CTF)
                            Ledamot               Sten Rissler (SR)
                            Suppleant             Gunilla Sätterberg (GS)
                            Adjungerad            Stefan Gorzó von Bilkei
                                    

1.         LES hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat

2.         Dagordningen godkändes

3.         Till protokollförare valdes KL

4.         Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna

5.         Styrelsens ledamöter presenterar sig, Bordlades till nästa möte då alla ledamöter inte var närvarande.

6.         Kassören BG hade översänt ekonomiska rapporter som presenterades av KL. Ekonomiska läget är OK

7.         Projekt ledare CTF rapporterar om projekt PekPlattePensionärerna. CTF presenterar Projektplan, brev 2012-05-01 som kompletterats med dagens
             diskussioner i bilaga 2012-05-21 kring projektets fortsättning. Bilagan bifogas dagens protokoll.

8.         Skrivelser och rapporter
            a)       Brev från kommunen om Digidelkampanjen
            b)       Brevförslag från Kultur o fritid att anlita SNB för utbildning av kommunens föreningar att bidragsansökan via Internet
            c)       
Handledarmöte den 24 maj kl 13.00 - kl.16.00 i Stora Banksalen
            d)       Övrigt rapporterade CTF i sin egenskap nyinvald ledamot i Seniornet Swedens styrelse från deras senaste möte.

9.         Ansvarsfördelning och uppgifter fördelat mellan styrelsemedlemmarna
            a)       LES= Handledare, assistent ordförande, arbetsutskott, datastugan
            b)       SR= Handledare, assistent, datastugan, vice ordförande.
            c)        BG= Kassör, handledare, IT-support, inköpare, arbetsutskott, assistent
            d)       SN= Handledare, kursmaterialansvarig, utvärderare av nyheter.
            e)       KL= Sekreterare, Digidel, arbetsutskott, släktforskningsansvarig, kontaktperson.
            f)         CTF= PekPlatteProjektet, Senior Net Sweden, idégruppen., Handledare, Digidel
            g)       SS= Handledare, assistent, PR-man
            h)       GS= Idégruppens ordförande, ingår i Digidelkampanjen, Handledare
            i)         AG= (ej närvarande fråga om assistent bordlägges till nästa möte)
            j)         YH= (ej närvarande fråga om assistent bordlägges till nästa möte)

10.      Förslag till kalendarium för SeniorNet Botkyrkas kvarvarande styrelsemöten år 2012:
            a)       Måndag den 21 maj kl 13.00
            b)       Tisdag den 19 juni kl 13.00
            c)        Måndag den 13 augusti kl 13.00
            d)       Måndag den 27 augusti kl 13.00
            e)       Måndag den 24 september kl 13.00
            f)         Tisdag den 23 oktober kl 13.00
            g)       Måndag den 26 november kl 13.00
            h)       Tisdag den 18 december kl 13.00. Tiderna fastställdes.

11.      Övriga frågor
            a)       Visitkort. Stefan visade förslag som fastställdes. Stefan beställer till alla i styrelsen.

12.       Inventarieförteckning. En inventarieförteckning finns framtagen sedan gammalt, men den behöver uppdateras. Ska aktualiseras med support via Eva.
           Listan ska kompletteras med vilka personer som disponerar respektive pryl. Uppgift för Görel under sommaren.

13.      Idégruppen. Gunilla rapporterar om gruppens arbete. Fyra möten har genomförts. Tyngdpunkten har legat på hur vi ska få nya medlemmar.
          Utvärdering av kurserna bör genomföras genom en kort enkät till handledarna.

14.      Tillgänglighet i sommar för kansliet? Stefan ser till att telefonerna fungerar.

15.      Ordförande förklarade mötet avslutat.

        Kurt Lundström                                       Lars Sjölund
        Sekreterare                                            Ordförande
Underordnade sidor (1): Projekt PekPlattepensionärerna