Styrelsemöte 2012-06-13


SeniorNet Botkyrka (SNB)

Lokal: Seniorhuset Tumba

Tid:     Tisdag den 19 juni 2012, kl 09.30

Kallande till mötet

Ordförande            Lars Erik Sjölund (LES)                       Närvarande
Ledamot               Sune Nilsson (SN)                               Närvarande
Ledamot               Kurt Lundström (KL)                            Närvarande
Ledamot               Christina Ternström-Frostegran (CTF)    Sjuk
Ledamot               Sten Rissler (SR)                                Närvarande
Ledamot               Stig Sandström                                   Närvarande
Suppleant             Gunilla Sätterberg (GS)                        Närvarande
Suppleant             Ann Goetzinger (AG)                           Närvarande
Suppleant             Yvonne Hagström (YH)                         Avsagt sig uppdraget
Adjungerad            Stefan Gorzó von Bilkei (SGvB)            Närvarande
Adjungerad            Gunilla Herkevall (GH)                         Närvarande
Inbjuden                Marita Castro (MC)                             Sjuk

  

1.   LES hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

2.   Dagordningen godkändes.

3.   Till protokollförare valdes Gunilla Sätterberg och till justeringsman Kurt Lundström.

4.   Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.

5.   Presentationen av mötesdeltagare bordlades då inte alla var närvarande.

6.   Digidelkampanjen
      a) Marita Castro som skulle ha givit oss en aktuell information var sjuk. Det saknas ett protokoll från senaste Digidelmötet på kommunen.

      b) Mötet beslöt att SeniorNet Botkyrka skulle verka för att ett avtal upprättas mellan kampanjledningen och respektive studieförbund.
          Det finns fortfarande frågetecken som  måste rätas ut. Kurt, Sune och Christina skriver avtalet.                                                                                 

      c) Samarbetsavtal har upprättats med Kof som sänder ut information till Kof:s samtliga föreningar   

      d) Sune berättade om sitt upplägg av materialet. Mötesdeltagarna önskade få en praktisk genomgång av materialet innan vi startar kurser i iPad.

      e) Christina Frostegren skall få inköpa en androidplatta.

      f) Lokalen på Subtopia kommer att flyttas till stora huset och allt material är magasinerat.

      g) Bengt uppmanade mötesdeltagarna att skicka in sina reseräkningar.

7.   Bengt Gulin redogjorde för ekonomin och den är god och under kontroll.

8.   Upptaktsmöte för handledare och assistenter bestämdes till den 30 augusti 2012, kl 12 – 14.00.

9.   Stefan och Görel tar emot telefonsamtal hela sommaren. Vid akuta samtal vidarebefordras samtalen till den som har telefonjour.
      Listan över telefonjouren skall skickas till samtliga.

       Kurt ställde frågan: - Är vi för mycket engagerad? En livlig diskussion följde som resulterade i följande:
       -  
Engagemanget i Digidel 2013, Interbook och pekplattorna kommer att förhoppningsvis generera fler medlemmar.
       -  
Idégruppen och intresserade styrelsemedlemmar kan göra ett studiebesök på Södermalms SeniorhusK@nelbullen.
          Gunilla S delade ut ett blad med information från K@nelbullen.

o    Idégruppen skall arbeta fram förslag.

o    Några av idéerna därifrån kan vi redan nu realisera till hösten.

o    Ökat uppehållande på onsdagar mellan kl. 14 – 18.00.

10. SeniorNet Botkyrka annonserar i Spf:s broschyr. Sten R hade lämnat förslag på text.

11. SeniorNet Botkyrka ställer upp på Botkyrkadagen den 2 septe ber 2012. Lusthuset är reserverat för oss.

12. Upptaktsmöte den 14 september 2012 på Subtopia.

13. Första fredagsträffen blir i Tullinge den 21 september. Stickan vill gärna ha fredagstips.

14. Mötet avslutades.

Nästa styrelsemöte den 13 augusti 2012, kl 13.00.

 

Gunilla Sätterberg                                  Kurt Lundström
Sekreterare                                           Justeringsman