Styrelsemöte 2012-08-13


SeniorNet Botkyrka (SNB)

Lokal:                   Seniorhuset Tumba 
Tid:                       Måndag den 13 augusti, klockan 13-15.

Närvarande

                       Ordförande           Lars Erik Sjölund  
                       Ledamot              Bengt Gulin
                       Ledamot              Sune Nilsson
                       Ledamot              Kurt Lundström (anmält förhinder)
                       Ledamot              Christina Ternström Frostegren
                       Ledamot               Sten Rissler
                       Ledamot               Stig Sandström
                       Suppleant            Gunilla Sätterberg
                       Suppleant
            Ann Goetzinger
                       Adjungerad           Eva Nylund
                       Inbjuden               Marita Castro
   
                         

                                                         

 1.     LES hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat samt tackade för uppvaktningen på sin högtidsdag. Gunilla Sätterberg tackade också för blommor hon fått från styrelsen vid sin sjukhusvistelse.

2.         Dagordningen godkändes

3.         Till protokollförare valdes Christina TF

4.         Föregående mötesprotokoll  gicks igenom, godkändes  och lades till handlingarna

5.         De närvarande presenterade sig för Marita Castro.

6.         a. Marita Castro presenterade sig, läget i kampanjen och höstens planer. Diskuterades oklarheterna kring ersättning för
         studiematerialet som SeniorNet framställt för Digidelkampanjens räkning. Frågan aktualiseras igen på nästa kampanjledningmöte.

      b. LS informerade om InterBook avtalet.

      c. SN informerar om utbildningsmaterial för Pekplattekursen och Digidelkursen.

      d. Christina meddelar att sista utbildningstillfället för PPPiloterna blir den 22 augusti. Artikel i Pejl kommer i september.

7.        Kassören BG presenterar det ekonomiska läget. Ekonomiska läget är OK

       a. Handledarmöte den 30 augusti kl 12 i Stora Banksalen

       b. SNB deltar i Botkyrkadagen 2 september.

       c. Upptaktsmötet flyttat till den 21.september.

       d. Det finns broschyrer om INTERBOOK att dela ut.

 

8.        Uppföljning av sommaren. Görel rapporterade att telefonjouren fungerat tillfredsställande. Lokalen i Alby är tömd. Alla passerkort skall återlämnas.

9.        Nästa möte: Den 27 ströks och i stället bestämdes nytt styrelsemöte till den 3 september 2012, kl 13.00.

10.     Ordförande förklarade mötet avslutat.

 

Christina Ternström Frostegren                                Lars Sjölund
Sekreterare                                                            Ordförande