Styrelsemöte 2012-09-03


Protokoll SeniorNet Botkyrka (SNB) 2012-09-03

Lokal:                   Seniorhuset Tumba 
Tid:                      Måndag den 3 september, kl 13.00

Närvarande

                     Ordförande           Lars Erik Sjölund (LES)
                     Ledamot              Bengt Gulin (BG)
                     Ledamot              Sune Nilsson (SN)
                     Ledamot              Kurt Lundström (KL)
                     Ledamot              Christina Ternström Frostegren (CTF)
                     Ledamot              Sten Rissler (SR)
                     Ledamot              Stig Sandström (SS)
                     Suppleant            Gunilla Sätterberg (GS)
                     Suppleant            Ann Goetzinger (AG)
                     Administratör        Eva Nylund (EN)
                     Adjungerad           Stefan Gorzó von Bilkei (SGvB)
                     Adjungerad           Görel Movérare (GM)
   
            
                                            

 1. Ordförande förklarade mötet öppnat

 2. Dagordningen godkändes

 3. KL utsågs till protokollförare

 4. Föregående mötesprotokoll föredrogs och lämnades till handlingarna

 5.  Kassören BG redogjorde för kassaläget. God likviditet. Beslutades inköp av, dokumentskåp. Uppdrogs åt BG undersöka villkoren för köp av Smart TV.
   Styrelsens intentioner är att SNB bör försöka tillgodogöra sig den här teknikutvecklingen.
     

 6. Skrivelser och rapporter 

  a)       Handledarmötet: Se separata noteringar från mötet. Bifogas protokollet. 

  b)       Botkyrkadagen gav bra respons för SNB:s vidkommande..  

  c)       Interbook: 1:a träffen den 13 augusti deltog 3 elever och 2 handledare, 2:a träffen den 27 augusti kom inga elever.
      Återstående utbildningstillfällen är den 13 september och den 27 september. LES samordnar handledarna.

  d)       Digidelkampanjen – cirkelmaterial = Mötet beslutade godkänna den av SN utarbetade och av SNB till Digidelkampanjen utformade offerten.

  e)       PekPlatteProjektet – av SN utarbetade kurshäftet godkändes.

  f)        Upptaktsmötet den 21 september

  -  Arbetsutskottet organiserar och rekvirerar stöd från styrelsen.  

  -  Beslutades att programupplägg utformas av SS, GS, CTF och KL

  g)       Planeras bjuda in följande medlemmar som anmält att de gärna hjälper till i bl.a. receptionen:

  Ann-Marie Peters, Eila Korhonen, Ulla Franzen, Anneli Borgia, Lisbeth Öhrling, Maria Mendoza, Eva-Britt Olsson, Marianne Banerjee.

  Styrelserepresentanter kommer att vara med presentera verksamheten för de inbjudna den 5/9 kl 11.00. 

 7. Stiftelsen Internetfonden
  Uppdrogs åt CTF att ansöka finansiering från Internetfonden senast 10 september kl 12.00 för PPP-projektet.

 8. Inga övriga frågor anmäldes.

 9. Nästa möte beslutades äga rum måndag den 24 september kl 13.00

 10. Ordföranden förklarade mötet för avslutat