Styrelsemöte 2012-11-27


Protokoll styrelsemöte SeniorNet Botkyrka (SNB) 2012-11-27

Lokal:                    Seniorhuset Tumba

Tid:                       Tisdagen den 27 november 2012, kl 13-15

 Närvarande       Ordförande         Lars Erik Sjölund
                        Ledamot            Bengt Gulin
                        Ledamot            Sune Nilsson, fr o m punkt 5.4
                        Ledamot            Kurt Lundström (anmält förhinder)
                        Ledamot            Christina Ternström Frostegren
                        Ledamot            Sten Rissler
                        Ledamot            Stig Sandström (anmält förhinder)
                        Suppleant          Gunilla Sätterberg
                        Suppleant           Ann Goetzinger (anmält förhinder)

 

1.      LES hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat

2.      Dagordningen godkändes med tillägget förslag till beslut om Google kalender och planering kurser vt13

3.      Till protokollförare valdes Christina TF

4.      Föregående mötesprotokoll  gicks igenom, godkändes  och lades till handlingarna.

5.      Rapporter och skrivelser

 - CTF överlämnade slutrapport från PPP-Projektet. Rapportern godkändes vilket betyder att PekPlattePensionärsProjektet är avslutat
och att pekplatteverksamheten fr o m vt 13 är en del av den ordinarie kursverksamheten för SeniorNet Botkyrka.
Projektledaren CTF avtackades för väl genomfört arbete. (Bilaga)

- CTF rapporterade att .SE beviljat medel för det insända projektet med uppsökande pekplatteverksamhet.
Idégruppen jobbar för närvarande i studiecirkelform med en projektplan för ”kaffeplatte”projektet.

              - SR rapporterade från  mötesverksamhet i norra Botkyrka.

              - Inbjudan till ett antal föreningsråd har inkommit till föreningen. Beslutades att vi deltar i föreningsrådet i Tumba där vi har vår huvudsakliga lokalisering.
                Övriga inbjudningar beaktas i de fall ämnet har relevans för vår förening.

- SR rapporterade från husmötet i oktober. Från SeniorNet deltar för det mesta LES, BG och KL.
Nästa möte är den 29 november vilket avrapporteras på nästa styrelsemöte.

              - Den programpunkt som SeniorNet skulle anordna nämligen PUB-afton har ej genomförts, varför vi planerar för en sådan vt 2013.
                GS föreslog Stig Gunnar ? som programpunkt.

- LES och CTF rapporterade från ordförandekonferensen SeniorNet Sweden. Ny kanslichef är anställd. Registerproblemen bearbetas
och alternativa fördelningar av medlemsavgiften har presenterats.

- LES rapporterade från DigiDel kampanjen. Biblioteksträffarna är genomförda och en grundkurs på spanska har startat med LES som kursledare
och SS som assistent. Marita Castro har tolkat. SeniorNets datorer har använts vilket orsakat en del problem. Policyn för utlåning av datorer diskuterades.

- LES rapporterade från mötesplats Grödinge och från genomförd DigiDelkurs på svenska med nöjda deltagare.

- ABF planerar för 26 Digidelkurser under våren. Stefan har fått datumen.

- Förfrågan från Nacka om handledarhjälp och problem med handledare i Salem diskuterades. Vi ställer oss positiva till att ta emot elever från närliggande kommuner och samarbeta med dem kring elevutbyte och föreläsare.

6.      Bengt Gulin redogjorde för den ekonomiska situationen. Beslöts att det görs en bokslutsreservation i 2012 års resultat och ett antal förslag på investeringar gjordes,
        t ex pekskärmar, androidplattor, allinonedatorer. Vi får fler och fler förfrågningar kring olika typer av plattor och vi beslöt att Bengt inhandlar en budgetplatta på ICA,
        Denver (1.500 kr) för ingående studium av kapaciteten.  
7.      Användande av Googlekalender. Idégruppen har föreslagit att föreningen skall använda Googlekalendern som arbetsverktyg för kurs- och mötesplanering.
        SN redogjorde för hur man gör och styrelsen beslöt att öppna två kalendrar- en för styrelsens möten och en för kurserna. Idegruppen fick i uppdrag att närmare
        utforma rutinerna för användningen. Styrelsemedlemmarna ska till SN/kansliet lämna uppgift om det personliga g-mailkonto som ska användas för det
        gemensamma kalendariet.


8.      LSE redogjorde för läget på kansliet och planeringen av vårens program. Stefan har fått i uppdrag att lägga grundförslag. SN fick styrelsens uppdrag
        att lägga sista handen vid förslaget och å styrelsens vägnar besluta om programmet som ska presenteras för handledargruppen den 10 december 2012, kl 14:30.
9.
        
Nästa möte blir den 18 december 2012, kl 13 00.

10.    Mötet avslutades.

 

 Christina Ternström Frostegren                                Lars Sjölund
 Sekreterare                                                            Ordförande