Styrelsemöte 2012-12-18


Protokoll styrelsemöte SeniorNet Botkyrka (SNB) 2012-12-18

Lokal:                    Seniorhuset Tumba  

Tid:                       2012-12-18, kl 10-12

Närvarande:

    Ordförande            Lars Erik Sjölund
   
Ledamot               Bengt Gulin
   
Ledamot               Sune Nilsson
    Ledamot               Kurt Lundström
   
Ledamot               Christina Ternström Frostegren
   
Ledamot               Sten Rissler
   
Ledamot               Stig Sandström
   
Suppleant             Gunilla Sätterberg
   
Suppleant             Ann Goetzinger
    Adjungerad           Sten Gorzo von Bilkei 

 
    
                                                                                                   

1.         LES hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat

2.         Dagordningen godkändes

3.         Till protokollförare valdes Christina TF

4.         Föregående mötesprotokoll  gicks igenom, godkändes, skrevs under  och lades till handlingarna.

5.         Rapporter och skrivelser.

·         CTF rapporterade att .SE lämnat besked om beviljade medel och översänt avtal för underskrift. LES undertecknade avtalet. Idégruppen överlämnade  projektplan för ”kaffeplatte”projektet för godkännande. Styrelsen godkände projekt och projektplan.

·         CTF överlämnade handhavanderutin för pekplattorna till styrelsen.

·         KL rapporterade från  Digidel och begär hjälp med inrapportering.

·         Inbjudan till ett bildande av föreningsråd har inkommit till föreningen. CTF deltog i möte i Tumba där förslag till föreningsråd i Tumba behandlades. SeniorNet ställer sig bakom bildande av föreningsråd i Tumba.

·         CTF rapporterade från  SeniorNet Sweden. Den nya kanslichefen Maria Homman började den 1 december. Registerproblemen bearbetas och alternativa fördelningar av medlemsavgiften har presenterats.

·         SS rapporterade om möjlighet till erhållande av kulturbidrag från ABF.

·         SR, SS och CTF rapporterade om annonseringar inför vårterminen.

·         Digidelkursen i spanska är slutförd. LES, SS och CTF har kurslett. CTF visade bilder från kursen.

 6.         Bengt Gulin redogjorde för den ekonomiska situationen. Läget är gott och en Denverplatta har inköpts.

7.         SR lånar Denverplattan över jul. CTF lånar Galaxyplattan under sin resa. Sven Ekblom lånar en iPad över jul. Lånekvitton ligger i kassaskåpet.

8.         SR rapporterar att  2000 ex av vårbroschyren är beställd.

9.         Rapport från Husmöte den 29.11. SeniorNet har åtagande den 24/1 och 19/9 2013. Får ej missas då vi missade vårt åtagande i november. GS fixar programpunkt. Vid mötet rapporterade ingående föreningar om sina förehavanden.

10.      Kursplaneringen för våren 2013 som SGvB framställt tillsammans med SN fastställdes.

11.      Användande av Googlekalender. SN rapporterade att kalendrarna finns och att han väntar på att styrelsemedlemmarna lämnar uppgift om det personliga gmailkonto som ska användas för det gemensamma kalendariet.

12.      Nästa möte blir den 2013-01-08, kl 10. CTF anmäler frånvaro.

13.      Mötet avslutades. Ordföranden tackade för engagemanget i styrelsen och önskade GOD JUL. Sedan åt vi smörgåstårta och firade 200 år med Kurt, Stefan och Sten.

 

Christina Ternström Frostegren                                        Lars Sjölund
Sekreterare                                                                    Ordförande